Kontakt:
Sekretarz Rady Naukowo–Programowej
mgr Bożena Lech–Jabłońska tel. 81 52-87-416

Rada Naukowo-Programowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie jest powoływana na 5-letnią kadencję przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Biblioteki, nadanego Uchwałą Nr XXV/413/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. oraz § 7 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nadanego Zarządzeniem Nr 01/07/2015 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 r. Obecna kadencja: 2015-2019 r.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie kierunków działalności Biblioteki oraz planów naukowo-badawczych, a także sprawozdań z działalności naukowej, inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników;

2) opiniowanie planów i sprawozdań Biblioteki;

3) opiniowanie planów upowszechniania książek i czytelnictwa;

4) opiniowanie kierunków współdziałania z instytucjami naukowymi;

5) uczestnictwo w procesie kwalifikacyjnym powoływania pracowników WBP na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego − poprzez wyznaczenie dwóch członków Rady do Komisji Kwalifikacyjnej.

Skład Rady: 

doc. dr Jan Gurba − przewodniczący
prof. dr hab. Maria Juda − wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł − wiceprzewodniczący
prof. zw. Stanisław Baj
dr Zdzisław Bieleń
dr Bogusław Kasperek
prof. dr hab. Jan Mazur
mgr Elżbieta Stefańczyk
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
mgr Jan Wołosz
mgr Andrzej Zdunek

Zebrania Rady odbywają się dwa razy w roku. Wówczas dokonuje się oceny działalności Biblioteki w minionym półroczu (roku) oraz opiniuje się plan na najbliższy okres.