Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/01/2020
z dn. 7.01.2020

Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

 • Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdemu, kto ukończył 18 lat oraz posiada ważny dokument z danymi osobowymi oraz fotografią, umożliwiający identyfikację.
 • Czytelnia Internetowa nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt. 1.
 • Korzystanie z Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
 • Czytelnia Internetowa jest czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, w godz. 9.00-19.45, czwartek, sobota w godz. 9.00 – 15.00 z wyłączeniem dni przeznaczonych na szkolenia bibliotekarzy.
 • W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się z korzystania z telefonów komórkowych. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych. Okrycia wierzchnie, torby, teczki, plecaki itp. należy zostawić w szatni.
 • Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej jest obowiązany przeczytać Regulamin wraz z załącznikami oraz czytelnie wypełnić otrzymaną kartę ewidencyjną, a następnie okazać ważny dokument z danymi osobowymi oraz fotografią w celu sprawdzenia autentyczności podanych w karcie ewidencyjnej danych. Podczas pozyskiwania danych Bibliotekarz udostępnia użytkownikowi informację o zasadach przetwarzania pozyskanych danych osobowych – załącznik nr 2.
 • Przy każdej następnej wizycie Użytkownik obowiązany jest do do okazania Bibliotekarzowi dokumentu z danymi osobowymi oraz fotografią, w celu weryfikacji.
 • Indywidulana sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać godzinę.
 • W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może przyznać Użytkownikowi większą ilość czasu
  pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa itp. O takiej potrzebie należy poinformować Bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużenia sesji godzinowej, jeżeli nie ma innych Użytkowników oczekujących na dostęp do komputera. Chęć przedłużenia sesji należy zgłosić w momencie pojawienia się na ekranie komputera komunikatu informującego o zbliżaniu się końca czasu pracy.
 • Wyszukiwanie internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjnym, naukowym, edukacyjnym, kulturowym. W szczególności wyszukiwanie internetowe powinno być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu oraz pracom badawczym.
 • W Czytelni Internetowej nie udostępnia się żadnych dokumentów z innych czytelni.
 • Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom nietrzeźwym lub osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
 • Użytkownik ma możliwość:
 1. a) korzystania z Internetu,
 2. b) pracy z programami pakietu MS Office (np. Word, Excel) zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
 3. c) korzystania z własnych materiałów zapisanych na zewnętrznych nośnikach danych,
 • Za bezpieczeństwo nośników danych, o których mowa w pkt. 13 ppkt. c) odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Nośniki powinny być wolne od wirusów.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do Internetu oraz swoje dane osobowe w Internecie.
 • Przed zakończeniem sesji Użytkownik komputera zobowiązany jest do zapisania wyszukanych, pobranych oraz utworzonych danych na własnych nośnikach, a informacje zapisane na twardym dysku powinien trwale usunąć. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną trwale usunięte przez pracownika Czytelni Internetowej w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się po zakończeniu pracy z danym systemem, aplikacją usługą.
 • Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do postanowień/wytycznych zawartych w regulaminach obowiązujących w danym systemie, aplikacją i usłudze z których korzysta za pomocą sieci bezprzewodowej, w szczególności postanowień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecich danych osobowych.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz zawartość przesyłanych przez Użytkownika wiadomości.
 • Zabrania się wykorzystywania Internetu w szczególności do:
 1. a) działań mogących stanowić naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 55),
 2. b) działań mogących stanowić naruszenie dóbr osobistych, o których stanowi art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 3. c) działań mogących stanowić naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 321) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508) Prawo własności przemysłowej. W szczególności nieuprawnionego udostępniania oraz pobierania z sieci materiałów chronionych (oprogramowania, filmów, muzyki itp.),
 4. d) przeglądania stron/materiałów zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia innych, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
 5. e) działań mogących stanowić cyberbullying (przemoc w internecie), seksting (wysyłanie zdjęć
  o tematyce erotycznej), grooming (uwodzenie osób niepełnoletnich w internecie).
 6. f) prowadzenia działalności komercyjnej oraz handlowej,
 7. g) wysyłania spamu, wirusów komputerowych lub innego oprogramowania, które może uszkodzić urządzenia oraz oprogramowanie oraz naruszać przepisy powszechnie obowiązujące,
 8. h) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet.
 • Zabrania się zachowań, które mogą naruszać prawa oraz dobra osób trzecich (np. Pracowników Czytelni Internetowej lub innych Użytkowników).
 • Dźwięk odtwarzany na stanowiskach komputera może być emitowany wyłącznie przez słuchawki.

 

 • Niedozwolone jest:
 1. a) wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 2. b) wprowadzenie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu oraz konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 3. c) łamanie zabezpieczeń systemu,
 4. d) korzystanie z zainfekowanych wirusami zewnętrznych nośników danych,
 5. e) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych,
 6. f) ładowanie własnych sprzętów elektronicznych (np. Telefon komórkowy) w gniazdkach elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej.
 • Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego Bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o o obecności wirusów należy natychmiast zgłaszać Bibliotekarzowi dyżurującemu niezwłocznie.
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Internetu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść użytkownik w związku
  z korzystanie z internetu, w szczególności za opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie – bez względu na przyczynę wskazanych zdarzeń.
 • Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora na wniosek właściwego Kierownika.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne Użytkownika pozostawione w Czytelni Internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne.
 • Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Czytelni Internetowej.

 

KLAUZULA

MONITOROWANIA PRACY UŻYTKOWNIKA

W CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

Na komputerach udostępnionych użytkownikom zainstalowane jest oprogramowanie służące do monitorowania komputerów w sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje:

 1. a) monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza lub uprawnionego Administratora systemu.
 2. b) natychmiastowe przerwanie sesji przez dyżurującego Bibliotekarza, jeśli uzna on, że Użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem lub inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one w Regulaminie uwzględnione.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących niniejszego regulaminu oraz zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Czytelni Internetowej

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin, zwana dalej Biblioteką lub

Administratorem.

 

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Bibliotece, należy kierować do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:

iodo@wbp.lublin.pl

 

Przetwarzanie Państwa danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

– art. 6 ust.1 lit c) RODO – realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

W/w obowiązki wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, przepisów dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania w/w zadań i celów.

 

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

 

W/w uprawnienia mogą być zrealizowane z zastrzeżeniem art.17 – art. 23  RODO.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub na stronie internetowej biblioteki wbp.lublin.pl w zakładce Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


TREŚĆ W PLIKU PDF