(wybór)

NOWOŚCI:
 1. Adamski J., Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski. Kraków, 2010.
 2. Bezbronność człowieka wobec systemu. Lublin, 2010.
 3. Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły. Lublin, 2010.
 4. Człowiek i autyzm. Lublin, 2010.
 5. Ćwir J., Dzieje miasta Sawin do 1869 roku : publikacja informacyjna o charakterze historycznym dotycząca Gminy Sawin. Sawin, 2010.
 6. Doroszewski J., Szkice z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie w czasach okupacji niemieckiej (1939-1944). Lublin, 2010.
 7. Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Wrocław, 2010.
 8. Dziecko wykorzystywane seksualnie : diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna. Warszawa, 2010.
 9. Formy ochrony przyrody w powiecie biłgorajskim = Forms of environmental protection in the Biłgoraj district. Tomaszów Mazowiecki, 2010.
 10. Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza : żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich. Warszawa, 2010.
 11. Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców : podejście porównawcze. Kraków, 2010.
 12. Gołębiowski J., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej Polskiego Obozu Narodowego 1907-1980. Lublin, 2010.
 13. Hajke K., Cmentarz Bernardyński w Wilnie. Warszawa, 2010.
 14. Hörisch J., Orzeł czy reszka : poezja pieniądza. Kraków, 2010.
 15. Kania M., Prekolumbijski image Peru : rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej. Kraków, 2010.
 16. Kiełb Z., Przerwane życiorysy… : listy katyńskie osób związanych z Puławami i powiatem puławskim oraz Dęblinem do roku 1939. Lublin, 2010.
 17. Kister A.G., Pretorianie : Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945. Warszawa, 2010.
 18. Konieczny K., Matki Solidarności = Mütter der Solidarność. Szczecin, 2010.
 19. Kruszyński M., Ambasada RP w Moskwie 1921-1939. Warszawa, 2010.
 20. Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki. Toruń, 2010.
 21. Labuda G., O historykach : kto jest kim w dziejopisarstwie polskim? Poznań, 2010.
 22. Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków, 2010.
 23. Leszek Kołakowski – myśliciel i obywatel. Warszawa, 2010.
 24. Łuć I.A., Boni et mali milites Romani : relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa. Kraków, 2010.
 25. Morawiec J., Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej. Kraków, 2010.
 26. Mycielski M., Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830. Warszawa, 2010.
 27. News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku. Łódź, 2010.
 28. Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz. Wrocław, 2010.
 29. Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa. Katowice, 2010.
 30. Omiotek A., Bronią języka – arcydzieła czyli Gawędy o literaturze polskiej wraz z antologią tekstów dla młodzieży szkół polonijnych. Lublin, 2010.
 31. Pawlak Z., Geografia ekonomiczna dla biznesu. Poznań, 2010.
 32. Polesie Lubelskie : przestrzeń społeczno ekonomiczna. Lublin, 2010.
 33. Polska racja stanu. Warszawa, 2010.
 34. Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogiki integralnej. Legnica, 2010.
 35. Sawicz A., Problematyka ukraińska w prasie polskiej w latach 1991-1996. Poznań, 2010.
 36. Szymanowski M., Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie Czechosłowacji, Polski i Węgier w prasie lat 1948-1953. Kraków, 2010.
 37. Śladami unii brzeskiej. Lublin; Supraśl, 2010.
 38. Śmieja W., Literatura, której nie ma : szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Kraków, 2010.
 39. Świeściak A., Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków, 2010.
 40. Trojanowicz Z., Romatyzm od poetyki do polityki : interpretacje i materiały. Kraków, 2010.
 41. Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku. Kraków, 2010.
 42. W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii = In search of Polish graves in Japan. Warszawa, 2010.
 43. Waluda B., Samoobrona Zamojszczyzny przed eskalacją 1939-1944. Warszawa, 2010.
 44. Wielkie teorie osobowości : koniec czy początek? Lublin, 2010.
 45. Wojtkowiak Z., Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko. Poznań, 2010.
 46. Woźniak E., Zarządzanie majątkiem jednostki. Gliwice, 2010.
 47. Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa, 2010.
 48. Zugaj L., Dzieje Jastkowa i okolic : od zarania do 1939 roku. Lublin, 2010.
 49. Żebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku. Lublin, 2010.
 50. Żmidziński J., Pieniny w literaturze polskiej. Poznań, 2010.