Zbiory regionalne, tzw. Lubliniana, są gromadzone od początku istnienia Biblioteki (1907 r.). Lubliniana to wszelkie publikacje tematycznie dotyczące Lubelszczyzny. Zalicza się do nich dokumenty przedstawiające zarówno region jako całość, jak i dokumenty traktujące o poszczególnych powiatach, gminach, miejscowościach. Jednakowo są traktowane zarówno dzieła o charakterze ogólnym, jak i poświęcone poszczególnym dziedzinom, zagadnieniom, tematom. Najliczniejszą grupę stanowią publikacje z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych – zgodnie z profilem Biblioteki. Z zakresu nauk ścisłych zgromadzono główne publikacje.

W skład zbiorów regionalnych wchodzą:

– wydawnictwa zwarte (książki wydane po 1800 r., w tym: encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie specjalne, monografie, kompendia, przewodniki turystyczne itp.);

– wydawnictwa ciągłe (gazety i czasopisma o zasięgu regionalnym i lokalnym);

– zbiory specjalne: dokumenty kartograficzne, dokumenty życia społecznego (foldery, informatory, katalogi wystaw, programy imprez), dokumenty ikonograficzne (pocztówki, fotografie, plakaty, grafika), rękopisy, starodruki, mikrofilmy;

– prace niepublikowane (prace magisterskie, licencjackie, zaliczeniowe, pamiętniki i wspomnienia, opracowania regionalne itp.).

Zgromadzony księgozbiór regionalny prezentuje wysoką wartość naukową, stanowi podstawę prac naukowych i zaspokaja regionalne zainteresowania.

Lubliniana są udostępniane:

– Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie – księgozbiór podręczny, prace niepublikowane dotyczące Lubelszczyzny;

– Czytelnia Naukowa – księgozbiór podręczny, książki przechowywane w Magazynie;

– Czytelnia Czasopism – czasopisma, gazety regionalne i lokalne;

– Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dokumenty kartograficzne, dokumenty życia społecznego, dokumenty ikonograficzne, rękopisy, starodruki, mikrofilmy (w tym dawne czasopisma).