Czasopisma udostępniane są w Czytelni Czasopism.

Zbiór czasopiśmienniczy, gromadzony blisko 100 lat, liczy ok. 5 tysięcy tytułów. Jego początkiem była kolekcja Hieronima Łopacińskiego, obejmująca 398 tytułów. Z biegiem lat rosła, wzbogacając się o nowe tytuły lub uzupełnienia brakujących numerów.

Z pism wydanych w Polsce w XVIII w. (129 tytułów) Biblioteka posiada 21 tytułów gazet i czasopism.

Bogaty zestaw tytułowy pochodzi z XIX w. i pierwszych lat XX w. Jest ich około 800 tytułów – w tym 288 tytułów prasy regionalnej. Wśród nich są pierwsze tytuły prasy regionalnej : Dziennik Ekonomiczny Zamojski (1803), Almanach Lubelski (1815), Dostrzegacz Ekonomiczny i Polityczny Lubelski (1816), Pamiętnik Gospodarczy i Naukowy Lubelski (1817). Ozdobą pierwszej połowy XIX w. jest dziennik „Kurier Lubelski” z lat 1830-1831. W drugiej połowie XIX w. pojawiają się liczniej dzienniki : Kurier Lubelski (od 1865), Gazeta Lubelska (od 1876) oraz czasopisma urzędowe : Pamjatnaja Kniżka Lublinskoj Guberni (od 1870), Lublinskije Vĕdomosti (od 1895). Po powstaniu styczniowym wzrasta liczba pism o charakterze gospodarczym. Duża część ukazujących się pism jest w języku rosyjskim. Po roku 1905 w sposób zdecydowany przewagę mają czasopisma polskie.

Czasopism obcych z XIX i początków XX w. jest 618 tytułów, najwięcej rosyjskich. Na szczególną uwagę zasługują ilustrowane pisma angielskie.

W latach 1918-1939 Biblioteka wzbogaciła się o blisko 400 tytułów o zróżnicowanej tematyce, z przewagą pism humanistycznych. Z czasów powojennych Biblioteka posiada reprezentatywny zestaw czasopism ogólnopolskich z humanistyki, nauk społecznych, ekonomii.

Spośród 5 tysięcy tytułów ok. 1250 to zbiór czasopism regionalnych. W ciągu roku do Biblioteki wpływa 320 tytułów z bieżącej prenumeraty (45% stanowią czasopisma naukowe, 55% to czasopisma kierowane do szerokiej publiczności czytelniczej.

Zbiór czasopism na 31 XII 2011 r. liczył 43 620 jednostek.

Liczba tytułów bieżących otrzymywanych w 2011 r. wynosiła 419. Zarejestrowano wpływy 131 tytułów czasopism regionalnych.

CZASOPISMA BIEŻĄCE – wykaz tytułow:

Dzienniki: Dziennik – Gazeta Prawna, Dziennik Wschodni, Fakt, Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Nasz Dziennik, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, Super Express, Trybuna, Życie Warszawy

Czasopisma treści ogólnej: Angora, Anonse, Bluszcz, Charaktery, Claudia, Cogito, Elle, Forum, Forum Polonijne, Gala, Gazeta Polska, Gość Niedzielny, Kresy, Tygodnik Chełmski, Kronika Tygodnia, Lublin Kultura i Społeczeństwo, Moje Miasto Lublin, Najwyższy Czas, Nasza Polska, Nasze Miasto Lublin, Newsweek Polska, Niedziela, Nowa Fantastyka, Nowy Tydzień w Lublinie, Oliwia, Pani, Pani Domu, Panorama Powiatu, Party, Perspektywy, Polityka, Polonia Christiana, Przegląd, Przekrój, Przyjaciółka, Rycerz Niepokalanej, Słowo Podlasia, Smart, Świat Kobiety, Twój Styl, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Tygodnik Zamojski, Uroda, Viva, Wprost, Wspólnota, Wspólnota Polska, Zwierciadło, Życie na Gorąco

Czasopisma obcojęzyczne: La Nouvel Observateure, Stern, Weekly Telegraph

Dział ogólny i bibliotekoznawstwo: Akapit, Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne, Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarz, Bibliotekarz Lubelski, Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Dostrzegacz Biblioteczny, Folia Bibliologia, Kultura i Społeczeństwo, Nauka, Notes Konserwatorski, Nowa Res Publica, Odra, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, Roczniki Biblioteki Narodowej, Roczniki Biblioteczne, Sprawozdania Biblioteki Narodowej, Studia Archiwalne, Studia Bibliologiczne, Zagadnienia Informacji Naukowej, Zagadnienia Naukoznawstwa, Zeszyty Naukowe KUL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyty Prasoznawcze

Filozofia, psychologia i religioznawstwo: Ethos, Kościół w Polsce, Kwartalnik Filozoficzny, Przegląd, Filozoficzny, Przegląd Powszechny, Przegląd Psychologiczny, Roczniki Filozoficzne, Roczniki Psychologiczne, Roczniki Teologiczne, Studia Antyczne i Mediewistyczne, Studia Psychologiczne, Studia z Psychologii w KUL, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej Memoranda, Więź, Zeszyty Społeczne KIK, Znak

Nauki społeczne, prawo, administracja i ekonomia: Analiza Wykonania Budżetu Państwa, Annales UMCS – Sectio H, Dziś, Ekonomista, Etnografia Polska, Gazeta Bankowa, Humanizacja Pracy, Lud, Organizacja i Kierowanie, Orzecznictwo Sądów Polskich, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, Palestra, Państwo i Prawo, Polityka, Społeczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Przegląd Organizacji, Przegląd Podatkowy, Przegląd Polonijny, Przegląd Socjologiczny, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Nauk Społecznych, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Samorząd Terytorialny, Służba Pracownicza, Sprawozdania Stenograficzne, Sprawy Międzynarodowe, Studia Socjologiczne, Zamojskie Studia i Materiały

Oświata i wychowanie: Annales UMCS – Sectio J, Języki Obce w Szkole, Kwartalnik Pedagogiczny, Logopedia, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Nowa Szkoła, Polonistyka, Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze, Przegląd Historyczno–Oświatowy, Rocznik Pedagogiczny, Rozprawy z Dziejów Oświaty, Szkoła Specjalna, Wychowanie w Przedszkolu, Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika, Życie Szkoły

Nauki przyrodnicze, nauki stosowane: Aura, Auto Świat, Burda, Chip, Chrońmy Przyrodę, Cztery Kąty, Działkowiec, Eko Świat, Focus, Komputer Świat, M jak Mieszkania, Młody Technik, Moje Gotowanie, Motor, Mój Pies, Mój Piękny Ogród, Mówią Wieki, Murator, National Geographic, Obieżyświat, PC Word Komputer, Piłka Nożna, Polska Zbrojna, Poznaj Swój Kraj, Poznaj Świat, Przegląd Techniczny, Radioelektronik, Samo Zdrowie, Skrzydlata Polska, Świat Nauki, Twoje Dziecko, Wiadomości Historyczne, Wszechświat, Żyjmy Dłużej

Sztuka i rozrywka: Exit, Film, Foto, Jazz Forum, Kino, Konteksty, Lampa, Machina, Pamiętnik Teatralny, Ruch Muzyczny, Ruch Teatralny, Teatr, Teraz Rock

Językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna: Akant, Akcent, Czas Kultury, Dekada Literacka, Dialog, Guliwer, Język Polski, Kresy : kwartalnik literacki, Kwartalnik Neofilologiczny, Literatura Ludowa, Literatura na Świecie, Notes Wydawniczy, Nowe Książki, Pamiętnik Literacki, Poezja Dzisiaj, Polonica, Poradnik Językowy, Przegląd Humanistyczny, Ruch Literacki, Scriptores, Slavia Orientalia, Socjolingwistyka, Studia Norwidiana, Twórczość Ludowa, Twórczość, Zeszyty Literackie

Archeologia, geografia, historia i biografia: Annales UMCS – Sectio B, Annales UMCS – Sectio F, Aparat Represji w Polsce Ludowej, Archeion, Archeologia Polski, Biuletyn IPN, Dzieje Najnowsze, Genealogia, Historyka, Karta, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Kwartalnik Historii Żydów, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Kwartalnik Historyczny, Mars, Meander, Nowy Filomata, Ochrona Zabytków, Pamięć i Sprawiedliwość, Przegląd Archiwalny, Przegląd Historyczno–Wojskowy, Przegląd Historyczny, Przegląd Zachodni, Res Historica, Rocznik Lwowski, Roczniki Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Spotkania z Zabytkami, Sprawozdania Archeologiczne, Studia Historyczne, Studia Źródłoznawcze, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Wiadomości Historyczne, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, Zeszyty Majdanka