Dostępność Cyfrowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie posiadają napisy, audiodeskrypcję i treść alternatywną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Elementy rozwijające menu główne (oznaczone “+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Strona nie posiada możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
 • Strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
  Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączeń:

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań biblioteki opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony.
 • Możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery).
 • Wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.
 • Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • Podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Aktualnie trwają prace nad:

 • Napisami do filmów, treścią alternatywną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu w multimediach.
  Treści multimedialne zawierające powyższe udogodnienia zamieszczane są regularnie na stronie youtube biblioteki.
 • Uzupełnianiem treści alternatywnych w plikach multimedialnych przedstawianych na stronie.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku zewnętrznego audytu dostępności strony internetowej.
Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności.
Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marek Semeniuk, msemeniuk@wbp.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 52 87 414.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa.
Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez ręcznie otwierane drzwi.
Na drzwiach tabliczka (listewka) w alfabecie Breille’a z opisem. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu.
Na wprost wejścia znajduje się winda (obrysowana dookoła żółtą taśmą z przerwą w miejscu gdzie jest włącznik przywołujący). Na ścianie (po lewej stronie od wejścia) znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie asystenta osoby
z niepełnosprawnością oraz tablica informacyjna w alfabecie Breille’a Po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia.
Na poręczach schodów prowadzących na poziom +1 i +2 tabliczki (listewki) w alfabecie Breille’a z opisem.
Dodatkowo tabliczka (listewka) w alfabecie Breille’a na drzwiach wejściowych do sekretariatu dyrektora. Poręcz schodów prowadzących na poziom -1 z oznaczeniem na poręczy tabliczkami (listewkami) w alfabecie Breille’a z opisem. Korzystając z windy lub schodów znajdujących się po lewej stronie od wejścia do budynku można dostać się na poziom -1. Na tym poziomie znajduje się sala konferencyjna, szatnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście do WC dla osób niepełnosprawnych męskiego i damskiego na poziomie -1 obrysowane dookoła żółtą taśmą. Wjeżdżając windą na poziom +1 osoby na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z czytelni czasopism, gdzie mogą otrzymać wszystkie potrzebne materiały, skorzystać z czytnika dla osób niedowidzących i słabowidzących da Vinci oraz bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Na placu zewnętrznym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to jest usytuowane w bezpośredniej bliskości wejścia głównego budynku. Teren wokół budynku jest utwardzony.

Kontakt

Znajdujący się na ścianie po lewej stronie po wejściu do budynku przycisk asystenta osoby z niepełnosprawnością jest odpowiednikiem usługi, którą może świadczyć w Bibliotece każdy pracownik.

Ewakuacja

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Biblioteki, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w budynku wyłączane są windy. Pracownicy Biblioteki są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.


Raport Dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2022 [ETR, PDF 66KB]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2022 [PDF 111KB]