Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 22 listopada 2016 r. 

śp.
Heleny Dobrowolskiej

wieloletniego i zasłużonego pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Córce, Wnukom
i Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, bibliotekarze oraz byli pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Helena Dobrowolska urodziła się  28 kwietnia 1941 r. w miejscowości Celiny (pow. Łuków). Z wykształcenia była pracownikiem kulturalno-oświatowym i bibliotekoznawcą. Ukończyła Liceum Kulturalno-Oświatowe oraz dwuletni kurs bibliotekarski. Wyższe studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ukończyła 26 czerwca 1982 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Lubelskiej w Lublinie jako kierownik biblioteki (1961-1967). Następnie pracowała w Domu Książki (1967-1970). Kolejnym etapem kariery zawodowej było zatrudnienie od 1 stycznia 1971 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Pracowała w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, po zmianach organizacyjnych w Dziale Gromadzenia (od 1991), a po kolejnej reorganizacji ponownie w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów (od 1996). Przeszła kolejne stopnie awansu zawodowego od młodszego bibliotekarza aż do stanowiska starszego kustosza. Do Jej obowiązków należała organizacja i technika gromadzenia i uzupełniania zbiorów bibliotecznych zarówno do księgozbioru naukowego WBP, jak i do placówek filialnych, a także gromadzenie i opracowanie egzemplarza obowiązkowego. Współpracowała z wieloma księgarniami i wydawcami.

Helena Dobrowolska angażowała się w działalność społeczną − przez wiele lat udzielała się w Zarządzie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej w WBP, była członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Działalność w związkach zawodowych to przynależność do  Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki oraz bardzo aktywna praca w NSZZ „Solidarność”.

Za działalność zawodową i społeczną otrzymała liczne odznaczenia.

Na emeryturę odeszła 31 grudnia 1997 r. po 26 latach nieprzerwanej pracy w bibliotece. Zmarła 22 listopada 2016 r. w wieku 75 lat.

Helena Dobrowolska była szanowanym pracownikiem Biblioteki im. Łopacińskiego, znanym i lubianym przez kolejne pokolenia bibliotekarzy. W codziennych kontaktach emanowała serdecznością, humorem i radością życia. Współpracownicy pamiętają ją jako osobę szlachetną, otwartą na potrzeby i problemy drugiego człowieka − zawsze można było liczyć na Jej pomoc i radę. Taka też pozostanie w naszej pamięci.