Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wbp.lublin.pl.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (w skrócie WBP w Lublinie):
Telefon: +48 81 52 87 400
E-mail: info@wbp.lublin.pl
Adres korespondencyjny: ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wbp.lublin.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2020 r.

Strona internetowa www.wbp.lublin.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Lublinie,
  • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Lublinie,
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony,
  • możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
  • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

  • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
  • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika WBP w Lublinie.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.10.2020.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W WBP w Lublinie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Semeniuk, e-mail: msemeniuk@wbp.lublin.pl, telefon: 81 52 87 414 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl