Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wbp.lublin.pl.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (w skrócie WBP w Lublinie):
Telefon: 81 52 87 400
E-mail: info@wbp.lublin.pl
Adres korespondencyjny: ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wbp.lublin.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

Strona internetowa www.wbp.lublin.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Lublinie,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Lublinie,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących, są one robione na bieżąco i w najszybszym możliwym terminie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony,
 • możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
 • nie każdy film posiada tłumaczenie migowe.

Aktualnie trwają prace nad:

 • napisami do filmów dla osób niesłyszących
 • konwersja plików pdf na wersje dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przez podmiot publiczny.

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marek Semeniuk, msemeniuk@wbp.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 52 87 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl