Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin, zwana dalej Biblioteką lub Administratorem.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Bibliotece, należy kierować do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@wbp.lublin.pl

Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

CZYTELNICY:

Umożliwienie korzystania z zasobów bibliotecznych (udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów, w tym wysyłanie przypomnień o zwrocie wypożyczonych zbiorów lub/i dochodzenie roszczeń z tego tytułu), umożliwienie dostępu do elektronicznego konta czytelniczego, udostępnianie Internetu, umożliwienie skorzystania z innych usług Biblioteki, realizowanie obowiązków statystycznych.

UCZESTNICY KONKURSÓW:

Umożliwienia uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.

UCZESTNICY WYDARZEŃ KULTURALNYCH:

Umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę (warsztatach, spotkaniach autorskich, konferencjach).

NADAWCY KORESPONDENCJI:

Nawiązanie kontaktu z Biblioteką i załatwienie sprawy.

Przetwarzanie Państwa danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych. Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
– art. 6 ust.1 lit c) RODO – realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

W/w obowiązki wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania w/w zadań i celów.

Wymóg podania przez Czytelnika numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach, tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędna jest identyfikacja za pomocą numeru PESEL.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów statystycznych. Administrator udostępnia do Głównego Urzędu Statystycznego wyłącznie dane liczbowe.

Dane osobowe przetwarzane są w Bibliotece z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Przetwarzane dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych, ani przetwarzane w innym celu, niż cel w którym dane osobowe zostały zebrane.

Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów Administratora np. usługi informatyczne, porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych oraz uzyskania kopii tych danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia).

W/w uprawnienia mogą być zrealizowane z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO.

Jednakże przed podjęciem powyższych decyzji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej:iodo@wbp.lublin.pl