Informujemy, iż na terenie obiektu – Biblioteki, prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
W związku z powyższym informujemy, iż:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin, zwana dalej Biblioteką lub Administratorem.
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanego obiektu.
– Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko z mocy prawa lub zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
– Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanego powyżej celu, nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zapisania, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego
przez stosowne organy.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu, uzyskania kopii sowich danych.
– Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
– Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w Bibliotece, a także przysługujących z tego tytułu uprawnień, należy skontaktować się z ustanowionym w Bibliotece – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@wbp.lublin.pl