Siódma część Katalogu rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie obejmuje 119 sygnatur i rejestruje m. in. dokumentację osobistą i rodzinną Tadeusza Witkowskiego, zasłużonego architekta. Zamieszczono tutaj materiały dotyczące wyjazdów zagranicznych, wykładów i odczytów z lat 1929-1988, obszerną korespondencję prowadzoną przez Tadeusza i Stanisławę Witkowskich w latach 1928-1987 w sprawach osobistych i zawodowych, jak również projekty kościołów oraz innych obiektów sakralnych pochodzące z lat 1916-1984. Znaczną grupę dokumentów stanowią dokumenty Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie i Lublinie z lat 1930-1984 czy Delegatury Lubelskiej Związku Polskich Artystów Fotografików z lat 1959-1987.

Niezmiernie ciekawe są również dokumenty związane z działalnością Stanisława Noakowskiego. Odnajdujemy tu odpisy papierów osobistych, korespondencji, stenogramy wykładów, pisma, kserokopie książek lub ich fragmentów o Stanisławie Noakowskim.

Równie interesujące są dokumenty związane z osobą ostatniego przedwojennego wojewody lubelskiego Jerzego Albina de Tramecourt, m. in. metryka ślubna z parafii św. Jana w Lublinie z 1917 r., dokumentacja odbytej służby wojskowej, legitymacje uprawniające do noszenia odznaczeń i orderów czy materiały z okresu pracy w administracji państwowej.

Kolejną grupę rękopisów stanowią dokumenty działalności duchowieństwa na terenie Ziemi Lubelskiej. Do nich należy zaliczyć opracowany przez ks. dra Stefana Młynarczyka wykaz wychowawców i wychowanków seminarium duchownego łacińskiego diecezji chełmskiej w Krasnymstawie oraz rejestr alumnów Seminarium Diecezjalnego Lubelskiego, katalog kapłanów diecezjalnych i niediecezjalnych zmarłych w latach 1918-1978, pracujących w diecezji lubelskiej w opracowaniu ks. Wincentego Depczyńskiego.

Osobną grupą są dokumenty związane z działalnością cechów rzemieślniczych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Zamościu z lat 1922-1948. Do nich należy zaliczyć głównie księgi protokołów zebrań cechów murarzy, masarzy, kominiarzy, stolarzy, bednarzy.

Kilkanaście jednostek rękopiśmiennych rejestruje życie i działalność rodzin: Skaruchów, Kopanickich, Cupiałów, Kokosińskich, Kempnych, Hłasków, Kaweckich i Koporskich. W tej grupie szczególnie cenne są akta osobiste rodziny Wiercieńskich oraz materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego, a dotyczące spraw gospodarczych i statystycznych.

Do prawdziwych unikatów można zaliczyć dokumenty dotyczące obozu przejściowego przy ulicy Krochmalnej 6 i ulicy Krochmalnej 13. Bruliony sporządzone przez łącznika Rady Głównej Opiekuńczej zawierają nazwiska więźniów, teksty wiadomości do przekazania rodzinom, wykazy spraw do załatwienia, sprawozdania z działalności Rady na terenie obozu. W dokumentach luźnych zachowały się listy członków rodzin do więźniów oraz rozmaite zaświadczenia, mające na celu wyreklamowanie z obozu.

Wśród rozmaitych tematycznie dokumentów znalazły się też materiały rejestrujące działalność szkolnictwa lubelskiego, m. in. biogramy absolwentów szkoły im. Staszica w Lublinie od jej powstania do 1954 r., dziennik do zapisywania lekcji wystawiony przez ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne Żeńskie w Lublinie, świadectwa ukończenia szkół w Skierbieszowie i Zamościu, dokumenty działalności szkół i szkółek we wsiach i miasteczkach Lubelszczyzny.

Miłośników bibliografii, bibliotek czy baśni niewątpliwie zainteresują prace Jadwigi Rudnickiej, badaczki literackich dóbr, głównie Oświecenia oraz bibliotecznego dziedzictwa kulturowego Polski.

Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Część VII, sygnatury 2811-2929, oprac. zespół pod kier. Elżbiety Kurpińskiej, Lublin 2010.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego