Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt
pn. „Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do zróżnicowanych obszarów kultury, jak również poprawa jakości świadczonych przez Bibliotekę usług kulturalnych i poszerzenie oferty w tym zakresie. W konsekwencji doprowadzi to do zwiększenia roli Biblioteki jako instytucji zapewniającej bezpłatny i szeroki dostęp do kultury oraz posiadającej zdolność organizacji nowych wydarzeń kulturalnych. Cele zostaną osiągnięte poprzez modernizację historycznych budynków i ich adaptację do potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej. Inwestycja zwiększy atrakcyjność kulturalną i turystyczną miasta i regionu.

Całkowita wartość projektu 2 942 585,98 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  1 913 877.04 PLN