23 września 2021 roku w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu, dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik, dr Renata Malesa oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Krzysztof Staruch – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Renata Filipiak – Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych MBP Lublin – Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Grzegorz Woźniak – Kierownik Biblioteki Multimedialnej BIBLIO (Filia nr 32 MBP Lublin), Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Podczas spotkania omówiono dotychczasowe formy, kierunki i obszary współpracy instytucjonalnej, obejmującej wspólne działania organizacyjne, edukacyjne, naukowe i promocyjne w zakresie szeroko pojętej kultury książki i mediów oraz alfabetyzacji czytelniczej, medialnej i cyfrowej. 

Podpisano również formalne porozumienia dotyczące kontynuowania współpracy pomiędzy Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a przedstawicielami instytucji partnerskich, a w szczególności:
– realizowania wspólnych projektów edukacyjnych, promocyjnych i badawczych;
– organizowania konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracji środowiska teoretyków i praktyków w zakresie nauk o komunikacji i mediach, bibliologii i informatologii;

– organizowania seminariów, warsztatów i szkoleń na rzecz podnoszenia kompetencji i wiedzy pracowników bibliotek, placówek informacyjnych, instytucji kultury i oświaty;
– przygotowywania wspólnych publikacji, służących popularyzacji wiedzy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych, zarządzania informacją, nowoczesnych form i narzędzi edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej;
– organizowania praktyk i staży studenckich;
– działalności eksperckiej i doradczej;
– wymiany doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań służących procesowi przygotowania studentów do wymogów globalnego rynku pracy;
– innych rodzajów wzajemnej współpracy, które będą służyły usprawnieniu kształcenia kadr dydaktycznych i specjalistów, rozwojowi kontaktów zawodowych i osobistych pracowników obu stron.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dr hab. Anity Has-Tokarz, prof. UMCS, a koordynatorem odpowiedzialnym za realizację porozumienia ze strony Instytutu jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej.

(źródło: materiały Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej
i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie