Akredytowany projekt numer: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010256 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333

Cele projektu: rozwój zawodowy oraz wzrost wiedzy dzięki nabyciu kompetencji językowych przez uczestników projektu; rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przełamywanie barier kulturowych; zapoznanie się z nowymi ofertami edukacyjnymi, w szczególności skierowanymi do obcokrajowców, bezrobotnych i seniorów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje akredytowany projekt  finansowany z programu Erasmus+. Projekt wpisuje się w Sektor Edukacja dorosłych w Akcję  kluczową 1: Mobilność edukacyjna osób. Planowanewyjazdy  wynikają z potrzeb, dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej.

W ramach projektu zaplanowano mobilności:
– Job Shadowing – poznanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Mobilność 26
bibliotekarzy do bibliotek:
1) Verejná knižnica Jána Bocatia w Koszycach, Słowacja, 26-30.09.2022

2) II. Rákóczi Ferenc County and City Library w Miszkolcu, Węgry, 17-21.10.2022

3) Tromsø City Library and Archive w Tromso, Norwegia, 27-31.03.2023

4) Knihovna Jiřího Mahena w Brnie, Republika Czeska, 17-25.04.2023

5) “Ivan Vasov” National Library w Płowdiw, Bułgaria, 22-26.05.2023

– Kurs językowy, wyjazd 4 osób na kurs języka angielskiego do szkoły językowej:
1) I speak English di Bryan Glenn Patrick w Sestu (Sardynia). Włochy 11-22.07.2022

Spodziewane rezultaty projektu

– zapoznanie się z nowymi metodami pracy z czytelnikiem

– podjęcie europejskich przedsięwzięć proczytelniczych

– uwrażliwienie na różnorodność językową i kulturową użytkowników biblioteki

– zwiększenie zaangażowania w projekty międzynarodowe, w tym we współpracę w zakresie działań promujących czytelnictwo, literaturę

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji projektów skierowanych do dorosłych uczestników

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji spotkań z literatami

– zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami promocyjnymi biblioteki względem czytelników

Projekt jest realizowany w okresie 24 miesięcy, 1 września 2021 r. – 31 sierpnia 2023 r.

Koszt projektu wynosi 45.080,00 EUR.