(wybór)
NOWOŚCI:
 1. Ajdacki P., Miejsca pamięci narodowej Otwocka, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i okolic. Otwock, 2008.
 2. Bednarski A., Wywieranie wpływu na siebie : jak być tym, kim się chce i mieć to, czego się pragnie. Łódź, 2008.
 3. Białkiewicz Z.J., Feliks Księżarski (1820-1884) : krakowski architekt epoki historyzmu. Kraków, 2008.
 4. Brzeziński Z., Scowcroft B., Ameryka i świat : rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym. Łódź, 2009.
 5. Co dalej, literaturo? : jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Warszawa, 2008.
 6. Człowiek w procesie wychowania : współczesne dylematy pedagogiki. Lublin, 2008.
 7. Domalewska B., Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi. Olsztyn, 2009.
 8. Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). Warszawa, 2008.
 9. Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce. Warszawa, 2008.
 10. Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce. Wyd 2 rozsz. Warszawa, 2008.
 11. Gajek E., Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa, 2008.
 12. Graczkowski A., Armia rzymska w okresie schyłku republiki : organizacja, uzbrojenie taktyka. Toruń, 2009.
 13. Kaczor T., Socha R., Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych. Warszawa, 2008.
 14. Kaczorowska S., Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej. Legnica, 2009.
 15. Kara w nauce i kulturze. Warszawa, 2009.
 16. Klaczko J., Dwaj kanclerze i inne studia dyplomatyczne. Kraków, 2009.
 17. Kuntz H., Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć. Warszawa, 2009.
 18. Lubaszewski Z., W cieniu Trzech Dębów : opowieści o przeszłości. Chełm, 2009.
 19. Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Kraków, 2008.
 20. Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków, 2008.
 21. Pasieczny J., Profile gmin w Polsce : zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa, 2008.
 22. Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś, Litwa Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina : Białystok-Augustów 18-21 września 2008, materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej. Warszawa, 2008.
 23. Strzelecka M., Trudne kompromisy : środowisko „Tygodnika Powszechnego”  wobec reform systemu oświaty i wychowania w latach 1945-1989. Toruń, 2009.
 24. Tabor D., Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku. Kraków, 2008.
 25. Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu : esej o przemianach tekstu i lektury. Warszawa, 2008.
 26. Waines A., Dziennik poczucia własnej wartości. Łódź, 2008.
 27. Wierzbicka A., We Francji i w Polsce 1900-1939 : sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich. Warszawa, 2009.
 28. Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II : w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża : [Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 12 listopada 2008]. Lublin, 2009.
 29. Zych A.A., Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice, 2009.