1. Badanie standardów zarządzania finanasami w NGO : raport końcowy. Warszawa, 2012.
 2. Barg E., Ocena stanu zdrowia dzieci urodzonych z niską masą ciała : analiza wybranych parametrów metabolicznych i genetycznych. Wrocław, 2013.
 3. Barszczewska N., Jankowiak M., Dialektologia białoruska. Warszawa, 2012.
 4. Buryła S., Tematy (nie)opisane. Kraków, 2013.
 5. Cichy front : służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa : materiały i analizy. Szczecin, 2012.
 6. Cottin M., Faria R., Czarna książka kolorów. Warszawa, 2012.
 7. Czachorowska M., Świat roślin w pismach Bolesława Prusa. Bydgoszcz, 2012.
 8. Doświadczenie lektury : miedzy krytyką literacką a dydaktyką literatury. Kraków, 2012.
 9. Dymek P., Niepokonana Dywizja : 25. Kaliska Dywizja Piechoty w latach 1921-1939. Warszawa, 2012.
 10. Dziak A., Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji. Lublin, 2012.
 11. Filozofia a sfera publiczna. Poznań, 2012.
 12. Garbacz P., Ontologie poza ontologią : studium metateoretyczne u podstaw informatyki. Lublin, 2012.
 13. Giermaz J., Nadleśnictwo Biała Podlaska. Kwidzyń; Biała Podlaska, 2012.
 14. Globalny kryzys finansowy 2008 : dekonstrukcja. Wrocław, 2012.
 15. Grzesik N., Wyposażenie specjalne statków powietrznych. Dęblin, 2012.
 16. Harasimiuk K.A., Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939. Kraków, 2012.
 17. Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Wrocław, 2012.
 18. Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku : antologia. T.1, 1900-1944. Lublin, 2012.
 19. Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku. Kraków, 2012.
 20. Kalinowska-Witek B., Kartka z dziejów oświaty lubelskiej : Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912-1949). Lublin, 2012.
 21. Ko-mediana : prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej. Poznań, 2013.
 22. Kronika klasztoru Karmelitanek Bosych pw. św. Józefa w Lublinie. Poznań, 2012.
 23. Kuś A., Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie współnej polityki handlowej i unii celnej. Lublin, 2012.
 24. Małe miasta : tradycje walk o niepodległość. Lublin; Supraśl, 2013.
 25. Marczewski M., Bio-bibliografia. Lublin, 2013.
 26. Mitchell M., Wightman S., Typografia książki : podręcznik projektanta. Kraków, 2012.
 27. Nowakowski T., Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego. Bydgoszcz, 2012.
 28. Panasiuk J., Afazja a interakcja : TEKST – metaTEKST – konTEKST. Lublin, 2012.
 29. Psychologia w żołnierskiej służbie : II Konferencja Psychologów Wojska Polskiego. Warszawa, 2013.
 30. Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2012 r. Gdańsk, 2013.
 31. Regionalne systemy innowacji w Polsce : raport z badań. Warszawa, 2013.
 32. Rutkowski M., Kiedy powstaje istota ludzka? : aborcja i doświadczenia na zarodkach. Kraków, 2013.
 33. Siedlecka S., Poganki i intelektualistki : bohaterki Błagi Dimitrowej. Warszawa, 2012.
 34. Spacerownik po miasteczkach, czyli Przystępny raport o stanie przestrzeni i dzialaniach społecznych na jej rzecz w Janowie Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Włodawie. Włodawa, 2012.
 35. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych. Lublin, 2013.
 36. Strachota K., Turcja i węzeł kurdyjski : przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Warszaw, 2013.
 37. Struktura koryt rzek i potoków : (studium metodyczne). Kraków, 2012.
 38. Szczerbakiewicz R., Niepokalana szczerośc jest urojeniem : dekonstrukcja mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego. Lublin, 2013.
 39. „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim : szkice polsko-ukraińskie. Warszawa, 2012.
 40. Sztaba M.H., Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły Jana Pawła II. Lublin, 2012.
 41. Świt innowacyjnego społeczeństwa : trendy na najbliższe lata. Warszawa, 2013.
 42. Tiry na tory : poradnik walczących społeczności. Kraków; Łódź, 2012.
 43. Torzewski W., Hermeneutyka jako filozofia dziejowości : studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima. Bydgoszcz, 2012.
 44. Trebunia Tutka K., Śpiew górali podhalańskich. Zakopane, 2012.
 45. Trojańczyk H.A., Wspomnienia szefa wywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Warszawa, 2012.
 46. „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny” : prace edytorskie dedykowane pamięci profesora Adama Karpińskiego. Warszawa, 2012.
 47. Wawryniuk A., Monografie wschodniej lubelszczyzny : historia, geografia, gospodarka, polityka. 1, Gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski. Chełm, 2013.
 48. Wojtkowski J., Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Lublin, 2012.
 49. Wokół niepodległości Kosowa : historia i pierwsze reakcje. Warszawa, 2012.
 50. Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990 : próba bilansu. Warszawa, 2013.
 51. Ziemia radzyńska : 1918-1939. Radzyń Podlaski, 2012.
 52. Zza rudzianej ściany : wybór opowiadań. Chełm; Ruda-Huta, 2012.
 53. Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej : praca zbiorowa. Tarnów; Lublin, 2012.