Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 10 grudnia 2013 r. 

śp.

Jolanty Ben

Wieloletniego i zasłużonego pracownika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Dzieciom, Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Jolanta Ben urodziła się 24 X 1954 r. w Lublinie. Studiowała filologię polską na UMCS w Lublinie, ukończyła studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego rozpoczęła 16 III 1981 r. Pracowała w Dziale Sieci Miejskiej, w Dziale Zakupu i Dystrybucji następnie w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym.

W Dziale Instrukcyjno-Metodycznym – na stanowisku starszego kustosza – zajmowała się promocją literatury, profilowaniem i doborem księgozbiorów dla bibliotek samorządowych, była kuratorem wielu wystaw literackich i regionalnych. Jako instruktor sprawowała opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek publicznych w powiatach: hrubieszowskim i parczewskim.

Uhonorowana: odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Była wieloletnią Przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie.

Jolanta Ben była uczynna, koleżeńska, pełna inwencji, życzliwa ludziom, wyróżniała się wśród nas dużym poczuciem estetyki i piękna, była uzdolniona artystycznie.

Będzie nam Ciebie brakowało Jolu!