Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

Serdecznie zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki, która została uruchomiona w dniu 19 maja 2015 r. w ramach projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie dzięki multiwyszukiwace zapewnia jednoczesny dostęp do swoich zasobów – katalogowych i bibliograficznych, cyfrowych i elektronicznych.

Uruchomienie multiwyszukiwarki jest końcowym elementem Projektu LBW. Liderem Projektu jest Gmina Lublina, a Partnerami: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miasto Zamość, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Biblioteka nasza, z ponad stuletnią historią swej działalności na rzecz miasta i regionu, poprzez wykorzystanie nowych technologii, pragnie umożliwić mieszkańcom regionu nowoczesny dostęp do swoich zasobów. W ramach Projektu zdigitalizowano 860 000 stron publikacji ze zbiorów WBP, w tym inkunabuły, starodruki (ze szczególnym uwzględnieniem druków z oficyn lubelskich), druki XIX-wieczne i z początku XX w., opatrzone nierzadko odręcznymi notatkami, autografami bądź interesujące z uwagi na proweniencję. Na uwagę zasługują także liczne zdigitalizowane czasopisma, przede wszystkim dzienniki lubelskie z początku ubiegłego wieku, cieszące się od lat niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Wykonano ponadto 200 opisów bibliograficznych w formacie MARC21 oraz – wprowadzając obiekty zdigitalizowane do bazy danych Biblioteki Cyfrowej WBP – 15 500 opisów w standardzie Dublin Core. Zbiory cyfrowe – dostępne nieodpłatnie online w Bibliotece Cyfrowej WBP pozwolą czytelnikom na zapoznanie się z najcenniejszymi zbiorami WBP, zaliczonymi do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Udział w Projekcie pozwolił także na wyposażenie Pracowni Digitalizacji WBP m.in. w 3 skanery (skaner dziełowy, dziełowy automatyczny i szerokoformatowy), 9 zestawów komputerowych, jak też oprogramowanie dla repozytoriów obiektów cyfrowych, oprogramowanie do obróbki graficznej i plików DjVu, także serwer rack. Pozyskanie profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu pozwoli na dalsze poszerzanie zasobów Biblioteki Cyfrowej WBP, a co za tym idzie również zasobów „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” o nowe obiekty ze zbiorów WBP, m.in. cenną kartografię, zbiory rękopiśmmienne czy też interesujące dokumenty życia społecznego.

Użytkownicy „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” – dzięki wspólnej platformie wyszukiwawczej – będą informowani o stale powiększających się zasobach Biblioteki Cyfrowej WBP i księgozbioru WBP, jak też o zawartości naszych baz bibliograficznych – zbierających informacje na temat regionu lubelskiego, dotąd dostępnych m.in. w wielotomowej Bibliografii Lubelszczyzny opracowywanej w WBP im. H. Łopacińskiego, jak też o udostępnianych zasobach elektronicznych. Dzięki projektowi „Lubelska Biblioteka Wirtualna” unikatowy dorobek piśmienniczy – podmiotowy i przedmiotowy – regionu stanie się szeroko dostępny. Żywimy nadzieję, iż efektem działania „Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej”, wykorzystującej potencjał technologii cyfrowych, będzie zachęcenie jej użytkowników do świadomego i czynnego uczestnictwa w społeczeństwie wiedzy, w którym funkcjonujemy.

Więcej informacji o projekcie „Lubelska Bibliotek Wirtualna”
na stronie internetowej biblioteka.lublin.eu

Logo - Lubelska Biblioteka Wirtualna