Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych
i walorów krajoznawczo-turystycznych

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne:
naukowe, popularnonaukowe, albumy
wydane w 2017 r.

Termin zgłaszania prac upływa 12 listopada 2018 r.

Publikacje należy dostarczać do siedziby Biblioteki lub nadsyłać na adres: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2017”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:

 1. Lublin;
 2. Lubelszczyzna;
 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Naukowo-Wydawniczego WBP w godzinach 800-1530 (tel. 81 52 87 428).

Regulamin konkursu „KSIĄŻKA ROKU 2017” 

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 2. Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych;
 3. Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy wydane w 2017 r., których tematyka dotyczy Lublina lub Lubelszczyzny;
 4. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby prawne i fizyczne: autorzy, wydawcy, księgarze, samorządy, instytucje kultury, towarzystwa regionalne, parafie, stowarzyszenia i inne;
 5. Na konkurs można zgłaszać dowolną liczbę publikacji, wydanych w 2017 r.;
 6. Termin zgłaszania publikacji upływa 12 listopada 2018 r.;
 7. Publikacje należy dostarczać do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2017”

 1. Wszystkie zgłoszone publikacje będą oceniane przez jury złożone ze znawców przedmiotu;
 2. Publikacje oceniane będą pod względem ich: walorów estetycznych, wartości merytorycznej, języka przekazu i nowatorstwa tematyki;
 3. Nadesłane książki będą oceniane w trzech grupach tematycznych:
  1. Lublin,
  2. Lubelszczyzna,
  3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.
  Dwie pierwsze grupy rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe;
 4. W przypadku braku zgłoszeń publikacji w określonej kategorii albo niskiej wartości merytorycznej lub edytorskiej jury może odstąpić od przyznania nagrody. Decyzje jury w tej sprawie są ostateczne;
 5. Jury podejmuje decyzje większością głosów;
 6. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2018 r.
 7. Wydawcy wyróżnionych publikacji otrzymają „Wawrzyn Pawła Konrada”, pierwszego drukarza lubelskiego;
 8. Wszystkie publikacje będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pod hasłem „KSIĄŻKA ROKU 2017”;
 9. Książki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

Zgłoszone publikacje (36):