W 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie otrzymała dofinansowanie zadania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

 
„EtnoLubelskie”

Celem zadania „EtnoLubelskie” jest budowanie wspólnotowości na rzecz rozwoju regionalizmu, nawiązanie i utrwalenie współdziałania z nowymi partnerami, wskazanie sposobów wykorzystania potencjału kulturowego i dróg dostępu do dóbr kultury tradycyjnej osobom i instytucjom z małych ośrodków zajmujących się działalnością regionalistyczną, a także kształtowanie otwartych postaw społecznych. Priorytetem jest wskazanie sposobów zachowania, popularyzowania i promowania dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Zostanie to osiągnięte poprzez propagowanie wiedzy o regionie, zaprezentowanie dobrych praktyk przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw społecznych, a także uświadomienie, że troska o dziedzictwo historyczne może być pomostem komunikacji i dialogu społecznego.

Zadanie „EtnoLubelskie”  obejmuje działania promocyjne, popularyzatorskie, edukacyjne:

1.      Organizacja Spotkania Miłośników Regionu pod hasłem „Od regionalizmu do społeczeństwa obywatelskiego” (24 października 2018 r.).

2.      Warsztaty „Informacja, czyli sedno dziennikarstwa” (29 października 2018 r.).

3.       Wydanie w wersji papierowej folderu „Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Centrum wiedzy o regionie”.

Rezultaty zadania to:

– promocja idei regionalizmu,

– rozbudzenie zainteresowania społecznego historią i współczesnością Lubelszczyzny, co przełoży się na większą wiedzę mieszkańców,

– wzrost liczby użytkowników bibliotek i rozwój czytelnictwa,

– zapoznanie ze sposobami zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów Lubelszczyzny,

– integracja środowisk lokalnych w pracy na rzecz utrwalenia pamięci o „małych ojczyznach”,

– upowszechnianie informacji o źródłach do badań regionalistycznych

Projekt jest realizowany w okresie od 30 września do 20 listopada 2018 r.

Koszt całości zadania wynosi 15 100 zł, w tym dotacja NCK 13 800 zł.