Szanowni Państwo,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie od 8 czerwca 2020 roku
wznawia działalność w zakresie udostępniania zbiorów (czytelnie i wypożyczalnia),
działalności informacyjnej oraz reprograficznej (ksero, fax)

Z uwagi na wprowadzenie IV etapu znoszenia z dniem 6 czerwca 2020 roku obostrzeń związanych z COVID-19  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wznawia od 8 czerwca 2020 roku działalność w zakresie udostępniania zbiorów (czytelnie i wypożyczalnia), działalności informacyjnej oraz reprograficznej (ksero, fax).

W dalszym ciągu obowiązują jednak szczególne warunki higieniczno-sanitarne oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2, które uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych oraz przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

Informacje szczegółowe:

Godziny pracy Biblioteki: 
poniedziałek, czwartek, piątek – 9.00 – 15.00
wtorek, środa – 12.00 – 19.30
sobota – nieczynna

Dla użytkowników WBP udostępnione zostaje wyłącznie wejście do nowego budynku (szklane drzwi), pracownicy WBP korzystać będą tylko z wejścia głównego.

Przemieszczanie się użytkowników między agendami Biblioteki odbywać się będzie klatką schodową główną lub windą. W WBP obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się użytkowników poza strefami wyznaczonymi.

W Wypożyczalni udostępnione zostają dla użytkowników dwa stanowiska, odrębne dla wypożyczeń  i zwrotów. Zwracane książki podlegają obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego miejscu.

Informacje o iIości osób, mogących jednocześnie przybywać w danej agendzie, będzie umieszczona na drzwiach wejściowych do agendy, pozostałe osoby będą oczekiwać przed wejściem do niej z zachowaniem 2-metrowej odległości.

Użytkownicy zobowiązani są do zachowania, wyznaczonej na podłodze, odległości od pracownika WBP.

Pracownicy pełniący dyżur w agendach mają obowiązek pilnowania przestrzegania norm sanitarnych przez użytkowników.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne będą dla użytkowników przy drzwiach do każdej z agend.

Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i dezynfekcji rąk przed wejściem do agendy Biblioteki.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu,  w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.