Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 30 stycznia 2021 roku

śp. Joanny Staniewskiej

wieloletniego i zasłużonego starszego kustosza
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Joanny Staniewskiej
odbędą się w poniedziałek 8 lutego 2021 roku o godz. 12.00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie 

Joanna Staniewska, z domu Brojakowska, urodziła się 5 lipca 1931 r. w Rejowcu Lubelskim w rodzinie lekarskiej.  W 1938 r. zaczęła uczęszczać do miejscowej szkoły. W okresie okupacji wyjechała z rodzicami do Krosna, gdzie po wyzwole­niu skończyła pierwszą klasę gimnazjalną. Po powrocie rodziców do Re­jowca uczyła się dalej w Chełmie i tam, w 1950 r., zdała egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrod­niczym (przemianowanym w trakcie studiów na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) UMCS w Lublinie. Pierwszy stopień studiów ukończyła w 1953 r., wyższy kontynuowała, pracując w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UMCS. Tytuł magistra botaniki otrzymała w styczniu 1956 r. W wymienio­nym zakładzie na stanowisku asystenta pracowała jeszcze do końca marca 1958 r.

Po kilkumiesięcznym epizodzie pracy nauczycielskiej (w Liceum Ogólnokształcącym nr 1), 15 marca 1959 r. podjęła pracę bibliotekarki w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (WiMBP). Została instruktorem w Dziale In­strukcyjno-Metodycznym i niezwłocznie podjęła naukę zawodu w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy na III Korespondencyjnym Kursie Bibliotekarskim dla pracowników bi­bliotek powszechnych. W latach 60. XX w. sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami powiatów lubelskiego i opolskiego, prowadziła gabinet meto­dyczny i dokumentowała pracę Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Oprócz tego specjalizowała się w kształtowaniu gabinetów metodycznych w bi­bliotekach powiatowych. Pracę Joanny Staniewskiej oceniano niezwykle wysoko: „Jest specjalistką w zakresie doskonalenia bibliotekarzy, ma po­ważny wkład w podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy województwa doskonalenie systemów szkoleniowych prowadzonych przez biblioteki powiatowe. Na podkreślenie zasługuje jej udział w kształtowaniu warsz­tatów pomocniczych dla działalności szkoleniowej i instrukcyjnej bibliotek powiatowych. (…) pomaga bibliotekom w trudnych sprawach organizacyjnych i działalności oświatowej. Ma duży udział w pracach redakcyjnych i przygotowaniu pomocy metodycznych. Jest bardzo dobrym dydaktykiem, zdolna, inteligentna, odpowiedzialna (…)”.

Joanna Staniewska współredagowała periodyk WiMBP pt. „Biblioteczna Służba Informacyjna Województwa Lubelskiego”. W latach 1962-1965 była  sekretarzem w Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Po reformie administracyjnej państwa w 1975 r. nadzorowała i wspomagała pracę dziewięciu placó­wek: Oddziału WBP w Lublinie, MBP w Łęcznej i Świdniku, GBP w Głusku, Jastkowie, Milejowie, Niemcach, Piaskach i Puchaczowie. W 1979 r. pro­wadziła m.in. kwartalne badania polegające na sporządzaniu codziennych sprawozdań opisowych z działalności WBP na rzecz bibliotek publicznych znajdujących się na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W latach 80. XX wieku, w ramach Działu Instrukcyjno-Metodycznego, odpowiadała za całokształt doskonalenia zawodowego i samokształcenia bibliotekarzy województwa. W 1984 r., po dwudziestu pięciu latach pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego, otrzymała stanowisko starszego kustosza. Jako jeden z wy­różniających się instruktorów zasłużyła się znacząco w organizacji czytelnictwa na wsi, doskonaleniu pracy bibliotek, kształceniu kadry bibliotekarskiej. Na emeryturę ode­szła 31 grudnia 1990 roku.

Joanna Staniewska odznaczona została: odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1972), Złotą Odznaką SBP (1977), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981), odznaką ho­norową „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” (1984), Krzyżem Kawalerskim Or­deru Odrodzenia Polski (1985).

Biogram zaczerpnięty ze
Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014),
oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015