12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, dnia 20 października 2017, poz. 1953

 U S T A W A
z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

            W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:

Art.1.  12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. – ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi  Polskiej.
Art.2.  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

W roku 2021 obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
organizowane były m.in. w Józefowie Dużym (gm. Serokomla)

W uroczystościach uczestniczył Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Fot. Miroslaw Walicki

 

Zob. felieton TVP Lublin 81. rocznica mordu w Józefowie Dużym