Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Jana Gurby
(15 II 1929-30 X 2021)

Wielkiego Przyjaciela Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
wieloletniego Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Biblioteki
Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

 

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Gurby odbędą się 16 listopada 2021 roku

O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. sprawowana w Kościele Akademickim
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
po której kondukt żałobny uda się do grobu rodzinnego Zmarłego
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie

Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana online na stronie internetowej Kościoła Akademickiego KUL

 

Doc. dr Jan Gurba – urodził się 15 lutego 1929 roku w Lubartowie. Szko­łę powszechną, Liceum Ogólnokształcące oraz studia w zakresie prehistorii i geografii ukoń­czył w Lublinie. W latach szkolnych był zapalonym harcerzem, członkiem Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. Waleriana Łukasińskiego „Błękitnej Jedynki”. Pracę w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, którego był absolwentem, rozpoczął w roku 1952 w Katedrze Prehistorii. W roku 1961 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w roku 1969 zo­stał mianowany docentem w Katedrze Archeologii Polski i Powszechnej UMCS. W roku 1974 został kierownikiem tej katedry i funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w ro­ku 1994. W latach 1974-1990 kierował archeologicznym ośrodkiem badawczo-konserwatorskim w Lublinie.

W latach 1970-1975 pełnił funkcję dyrekto­ra Biblioteki Głównej UMCS, był też prodziekanem Wydziału Humanistycznego, wi­cedyrektorem Instytutu Historii  i dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS.

Miarą popularności i uznania, jakim się cieszył doc. dr Jan Gurba, jest fakt nadania Mu licznych odznaczeń, takich jak m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Zasłużony dla archeologii polskiej”, Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, odznaka „Za zasługi dla Lubelszczyzny”. Studenci odznaczyli Jana Gurbę tytułem Homo Didacticus.

Piastował rozliczne funkcje społeczne na te­renie Lublina i województwa. Był prezesem lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Nu­mizmatycznego. Autor blisko 800 publikacji, redagował cykliczne czasopisma archeolo­giczne i biuletyny regionalne. Współpracował z towarzystwa­mi naukowymi i społeczno-kulturalnymi.

W roku 1985 zo­stał wyróżniony złotą odznaką honorową Towarzystwa Przy­jaciół Książki. Od 1965 roku był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, a od roku 1990 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa. W roku 1976 został uhonorowany Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem. Był członkiem Kapituły Orderu, następnie jej pieczętarzem, a od 1994 roku jest jej Wielkim Mistrzem.

 

Doc. dr Jan Gurba w uniwersyteckich krajobrazach

„(…) W pełnionych przez siebie rolach, zawodowych i społecznych, wykazywał umiejętność hierarchizowania zadań i wyboru wartości, które podejmował i akceptował. Był jednocześnie organizatorem, strategiem i taktykiem. Uniwersyteckie krajobrazy, uczelniane klimaty wzbogaciły się o wzór człowieka traktującego swoją pracę i podjęte zobowiązania nie tylko w kategorii obowiązków, ale i życiowego posłannictwa”.

prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz