Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza
XVI edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2021 r.

Termin zgłaszania prac upływa 23 maja 2022 r.

Publikacje należy złożyć w Dziale Naukowo-Wydawniczym, Sekretariacie Biblioteki
lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego 
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2021”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin; 2. Lubelszczyzna; 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach:
książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi
10 czerwca 2022 r.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki
oraz na wystawie pokonkursowej

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Działu Naukowo-Wydawniczego

w godzinach 800-1530 (tel. 81 52 87 428).


Nadesłane publikacje: