Bibliografia Lubelszczyzny jest opracowywana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie.

Stanowi spis ogółu piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom regionalnym. Tematycznie jest wszechstronna, obejmuje wszystkie dziedziny życia z terytorium woj. lubelskiego w jego granicach administracyjnych.

Bibliograficzne bazy danych zawierają opisy publikacji wydanych w latach 1801-1944 oraz po 1999 r. Jest uaktualniana co dwa tygodnie. Dokumenty wydane w latach 1944-2000 są zarejestrowane  w tomach Bibliografii Lubelszczyzny, które ukazały się drukiem w formie papierowej.

Bibliografia rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, czasopisma jako całość, kartografię i ważniejsze dokumenty życia społecznego.

Ze względu na olbrzymią liczbę materiałów regionalnych, stało się konieczne dokonywanie selekcji. W bibliografii regionalnej pomijamy materiały interwencyjne, informacje dotyczące życia codziennego, okresowo powtarzające się aktualności, zapowiedzi imprez oraz relacje z imprez (rejestrujemy materiały podsumowujące imprezę po jej zakończeniu), materiały okolicznościowe bez istotnej wartości informacyjnej, relacje z imprez sportowych i wyniki sportowe.

 

Poszukiwania w bazie można prowadzić przez indeksy:

– autor – zawiera nazwy autorów i współautorów tekstów, redaktorów, opracowujących, tłumaczy, ilustratorów oraz instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad powstaniem książki;

– tytuł – wykazuje tytuły książek, artykułów, czasopism, map, planów;

– słowo w tytule – dowolne słowo umieszczone w tytule poszukiwanych dokumentów;

– seria/cykl – zawiera tytuły serii wydawniczych, w ramach których wydano książkę oraz tytuły cykli (rubryk), w ramach których opublikowano artykuł w czasopiśmie;

– rok – wykazuje daty wydania publikacji zarejestrowanych w bazie;

– wydawca – zawiera nazwy przedsiębiorstw, instytucji, osób, które są odpowiedzialne za wydanie publikacji;

– temat – pozwala wyszukać dokumenty dotyczące dziedziny wiedzy lub konkretnego zagadnienia, np. miejscowości, instytucji, organizacji, osoby, obiektu architektonicznego, obiektu fizjograficznego itp. Pełny zapis indeksowy zawiera temat dokumentu oraz określniki, które wyrażają ujęcie, aspekt lub własność zagadnienia i dzięki temu zawężają poszukiwania;

– temat/określnik – tematy i określniki uszeregowane w jednym ciągu. Indeks pomaga wyszukać wszelkie materiały na dany temat bez rozróżniania ujęcia, aspektu lub własności zagadnienia.

 

Wystarczy w okienko wyszukiwawcze wpisać odpowiedni termin, aby otrzymać wykaz potrzebnych publikacji.

Można też wyszukiwać w sposób złożony, który pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w kilku indeksach. Wskazówki o sposobie wyszukiwania złożonego znajdują się pod klawiszem „Szukanie zaawansowane”.

Wyszukane rekordy można wydrukować (klawisz drukuj) lub zaznaczyć, skopiować i zapisać na dysku własnego komputera. Funkcja ISO pozwala na pobieranie z bazy gotowych rekordów i wprowadzanie ich do baz innych bibliotek.

 

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów piśmiennictwa.

 
 

 

KATALOG LUBLINIANA
informacja o bazie danych

 
 

Katalog Lubliniana jest katalogiem zbiorów regionalnych znajdujących się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zawiera opisy bibliograficzne publikacji, które zostały wydane po 1801 r., tematycznie dotyczących wszystkich dziedzin życia Lubelszczyzny. Jest uaktualniana co dwa tygodnie.

Rejestruje:

– wydawnictwa zwarte (w tym także z adnotacjami zawartościowymi);

– fragmenty bibliograficzne;

– wydawnictwa ciągłe (czasopisma i gazety ukazujące się na Lubelszczyźnie);

– artykuły (artykuły z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, pojedyncze referaty z prac zbiorowych);

– dokumenty kartograficzne (mapy, plany, atlasy);

– wybrane dokumenty życia społecznego (foldery, informatory, katalogi wystaw, programy imprez).

 

Uzupełnienie elektronicznej bazy danych Katalog Lubliniana stanowi katalog kartkowy (sukcesywnie konwertowany, dostępny w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie) oraz Bibliografia Lubelszczyzny.

 

Poszukiwania w bazie Katalog Lubliniana można prowadzić przez indeksy:

– autor – zawiera nazwy autorów i współautorów tekstów, redaktorów, opracowujących, tłumaczy, ilustratorów oraz instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad powstaniem książki;

– tytuł – wykazuje tytuły książek, artykułów, czasopism, map, planów;

– słowo w tytule – dowolne słowo umieszczone w tytule poszukiwanych dokumentów;

– seria/cykl – zawiera tytuły serii wydawniczych, w ramach których wydano książkę oraz tytuły cykli (rubryk), w ramach których opublikowano artykuł w czasopiśmie;

– temat – pozwala wyszukać dokumenty dotyczące dziedziny wiedzy lub konkretnego zagadnienia, np. miejscowości, instytucji, organizacji, osoby, obiektu architektonicznego, obiektu fizjograficznego itp. Pełny zapis indeksowy zawiera temat dokumentu oraz określniki, które wyrażają ujęcie, aspekt lub własność zagadnienia i dzięki temu zawężają poszukiwania;

– temat/określnik – tematy i określniki uszeregowane w jednym ciągu. Indeks pomaga wyszukać wszelkie materiały na dany temat bez rozróżniania ujęcia, aspektu lub własności zagadnienia.

 

Wystarczy w okienko wyszukiwawcze wpisać odpowiedni termin, aby otrzymać wykaz potrzebnych publikacji.

Można też wyszukiwać w sposób złożony, który pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w kilku indeksach. Wskazówki o sposobie wyszukiwania złożonego znajdują się pod klawiszem „Szukanie zaawansowane”.

Wyszukane publikacje zamawia się poprzez Katalog on-line Biblioteki.