(wybór)

 1. Adsorbenty i katalizatory : wybrane technologie a środowisko. Rzeszów, 2012.
 2. Aleksander z Afrodyzji, Problemy etyczne. Lublin, 2013.
 3. Barthes R., Dziennik żałobny : 26 października 1977 – 15 września 1979. Wrocław, 2013.
 4. Bera R., Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”. Lublin, 2012.
 5. Bereś W., Marek Edelman : życie. Do końca. Warszawa, 2013.
 6. Brzozowska-Krajka A., Etnokultura w diasporze : między regionalizmem a amerykanizacją. Lublin, 2013.
 7. Buk-Cegiełka M., Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczo-dydaktycznym Marii Montessori : elementy teorii i praktyki. Lublin, 2013.
 8. Czerwińska M., „Słowem potrafię wszystko” : o piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzroku : studium bibliologiczno-tyflologiczne. Zielona Góra, 2012.
 9. Dawidek J., Procesy limniczne w strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą. Lublin, 2013.
 10. Dedecius K., Szkiełko tłumacza i oko poety : eseje. Kraków, 2013.
 11. Dmochowski A., Między Unią a Rosją : o polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i miejscu Polski w Unii Europejskiej. Lublin, 2013.
 12. Etyka wobec współczesnych wyzwań : wybrane aspekty. Rzeszów, 2013.
 13. Fides – Veritas – Iustitia : księga pamiątkowa dedykowana ksiedzu biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi. Lublin, 2013.
 14. Figiel G., Europejska polityka Williama Pitta Młodszego (1783-1806). Lublin; Chełm, 2013.
 15. Gaudnik T., Czochra K., Słownik mowy szczebrzeskiej. Szczebrzeszyn, 2013.
 16. Głuski T., Kryjak A., Studnie w krajobrazie kulturowym Lubelszczyzny : monografia naukowa. Lublin, 2012.
 17. Grafik R., Przywrócona pamięć : działalność Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łukowie w latach 1989-2012 w zapisie kronikarskim. Łuków, 2013.
 18. Gruszka Z., „Przegląd Biblioteczny” : monografia. Łódź; Warszawa, 2012.
 19. Hybrydy : 55 lat! : zawsze piękni zwsze dwudziestoletni : wspomnienia. Warszawa, 2013.
 20. Jobda W., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa. Dęblin, 2013.
 21. Kamień w literaturze, języku i kulturze. T.1. Kraków, 2013.
 22. Kielin-Maziarz J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej. Lublin, 2013.
 23. Kożuchowski J., O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna. Lublin, 2013.
 24. Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : konteksty, estetyka, recepcja. Lublin, 2013.
 25. Lachowski M., Nowocześni po katastrofie : sztuka w Polsce w latach 1945-1960. Lublin, 2013.
 26. Lewkowicz-Mosiej T., Egzotyczne rośliny lecznicze w domu i w ogrodzie : uprawa i zastosowanie. Kraków, 2013.
 27. Lorenc R., Święty Ludwik – witrażowa wędrówka : actio mistica. Lublin, 2012.
 28. Mrożek-Myszkowska J., „Dziedzictwo” Zofi Kossak : próba monografii. Toruń, 2012.
 29. Nasze histerie, nasze nadzieje : spotkania z Tadeuszem Konwickim. Warszawa, 2013.
 30. Opiela L., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego : kontynuacja i zmiana. Lublin, 2013.
 31. Panas P., Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Lublin, 2012.
 32. Pelcowa H., Słownik gwar Lubelszczyzny. T.1, Rolnictwo. Narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż. Lublin, 2012.
 33. Pilis M., Upadek Rzeczypospolitej : o Polsce, wolności słowa i drugim obiegu z niezależnymi dziennikarzami rozmawia Mariusz Pilis. Lublin, 2013.
 34. Polacy w Niemczech : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Białystok, 2013.
 35. Polski konsulat we Lwowie 1987-2012. Lublin; Lwów, 2012.
 36. Popiel A., Marciniuk A., Katastrofy lotnicze w Dęblinie w latach 1920-1939. Dęblin, 2012.
 37. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim : raport z badań. Lublin, 2013.
 38. Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej : ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura. Warszawa, 2013.
 39. Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy : księga jubieuszowa ofiarowana księdzu profesorowi Augustynowi Eckmannowi. Lublin, 2013.
 40. Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku. Tomaszów Lubelski, 2012.
 41. Pulnar-Ferdjani I., Jacek Malczewski – znany i nieznany. Radom, 2013.
 42. Rada U., Niemen : dzieje pewnej europejskiej rzeki. Olsztyn, 2012.
 43. Rezerwat Przyrody „Jata” – perła Ziemi Łukowskiej. Łuków, 2013.
 44. Rubacha J., Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku : bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914). Olsztyn, 2012.
 45. Sława Żmudzinów : antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830. Kraków, 2013.
 46. Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i genetyki. Szczytno, 2012.
 47. Sołdek J.M., Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa; Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863. Nałęczów, 2013.
 48. Styk M.B., Teatralia : wybór tekstów. Lublin, 2013.
 49. Sześcidło D., Obywatele i wybory : raport. Warszawa, 2013.
 50. Szubrycht D., Strategie, doktryny morskie : zarys problematyki. Gdynia, 2013.
 51. Taranienko Z., Próba istnienia : dialogi o rzeźbie z Adamem Myjakiem. Warszawa, 2012.
 52. Wieczorek-Fronia M., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2013. Wrocław, 2013.
 53. Wierzbowska-Miazga A., Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi. Warszawa, 2013.
 54. Wykluczenie społeczne : diagnoza, wymiary i kierunki badań. Rzeszów, 2013.
 55. Zarębski T., Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma. Kraków, 2013.