(wybór)

 

1.      Aleksander Labuda : życie, literatura, mit : monograficzna praca zbiorowa. Bolszewo, 2013.

2.      Chinowski B., Elektroniczne metody płatności : istota, rozwój, prognoza. Warszawa, 2013.

3.      Chmielewski K., Odkrycie i konserwacja średniowiecznych malowideł w kościele pw. św. św. Sergiusza i Bachusa w Kaftun : wybrane zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego w Libanie. Warszawa, 2013.

4.      Czesław Kazimierz Woś : grafika i ekslibrisy. Cieszyn, 2013.

5.      Dąbrowski S.J., Harcerki z tamtych lat… Lublin, 2013.

6.      Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość w zakresie wiedzy : monografia. Lublin, 2013.

7.      Dul R.A., Nierzwicka M., Pasja podróżowania : przewodnik po ekspozycjach i zbiorach Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Toruń, 2013.

8.      Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich : katalog wystawy. Toruń, 2013.

9.      Ekslibrisy – Zbigniew Kubeczka. Cieszyn, 2013.

10. Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Lublin, 2013.

11. Francuz P., Imagia : w kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin, 2013.

12. Galoch B.A., Bylinka M., Strategiczne siły jądrowe Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2012. Dęblin, 2013.

13. Grandin T., Duffy K., Rozwijanie talentów : ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym. Warszawa, 2013.

14. Jadczak S., Dzieje kościoła wpisane w historię gminy Siemień. Lublin, 2013.

15. Katalog monet polskich i z Polską związanych : XX i XIX wiek, monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom, 2014.

16. Katalog polskich znaków pocztowych. Bytom, 2014.

17. Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T.1. Warszawa; Emów, 2013.

18. Kosson G., Podaj dalej czyli Jak stworzyć porywającą opowieść dla marki. Lublin; Warszawa, 2014.

19. Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych : praca zbiorowa. Lublin, 2013.

20. Księska-Falger T., Dudek M., Adam Natanek : portret artysty. Lublin, 2013.

21. Kubacki P., Liturgia w formacji człowieka ku wolności : studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego. Lublin, 2013.

22. Kuczaj M., Hodowla i użytkowanie bydła : wymogi prawne WPR. Wrocław, 2013.

23. Listy Jana Dormana do Marii Teresy Antoniny 1966-1985 : wybór. Warszawa, 2013.

24. Maciej Miechowita (1457-1523) : w 490. rocznicę śmierci. Miechów, 2013.

25. Niziołek B.D., Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1975. Lublin, 2013.

26. Obrót bezgotówkowy w Polsce. Lublin, 2013.

27. Opuszczone – ratowane : grekokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski : materiały z konferencji naukowej. Warszawa, 2013.

28. Otwarty skarbiec pamięci : Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. Cz.1, Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu. Opole, 2013.

29. Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie : wydarzenia, ludzie, żródła. Lublin; Oświęcim, 2013.

30. Powstanie styczniowe na ziemi chełmskiej : tradycja i dziedzictwo. Chełm, 2013.

31. Przyroda polskich Karpat : przewodnik krajoznawczy. Marki; Kraków, 2013.

32. Rajchel J., Grenda B., Nowak J., Lotnictwo Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Dęblin, 2013.

33. Rynek pracy wyzwaniem dla młodych. Lublin, 2013.

34. Sensualność a religia w literaturze. Lublin, 2013.

35. Sipiński B., Humanizm personalizmu. Lublin, 2013.

36. Skautorama : w sercu technik harcerskich. Lublin, 2013.

37. Sobierajski T., Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo. Warszawa, 2013.

38. Spór o piękno. Lublin, 2013.

39. Stare papiery : Jarosław Modzelewski. Warszawa, 2013.

40. Szlaki Lublina. Lublin, 2013.

41. Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza. Zamość, 2013.

42. Tsuba : arcydzieła japońskiej sztuki zdobniczej. Toruń, 2013.

43. Van Wilderode A., Słowa wołają, żeby je zapisać = Woorden oproepen om ze neer schrijven. Warszawa, 2013.

44. Wojtal W., Gellert T., Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą : (wybrane problemy w pytaniach i odpowiedziach). Warszawa, 2013.

45. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Toruń, 2013.

46. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 40-lecie. Lublin, 2013.

47. Wysłouch S., Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich (Wilno 1939/40). Warszawa, 2013.

48. XXX lat sądownictwa administracyjnego na Lubelszczyźnie 1983-2013 : księga jubileuszowa. Lublin, 2013.

49. Zanim nastąpi przełom. Lublin; Warszawa, 2013.

50. Zespół Downa w XXI wieku. Warszawa, 2013.

51. Zmysły – instrukcja użytkownika = Senses – user guide. Warszawa, 2013.

52. D-12/14