W 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na projekty w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.
„Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka”
Zadanie „Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka” miało na celu rozwijanie kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. Zaplanowano cykl edukacyjny pięciu dni szkoleniowych. Uczestnicy zajęć poznali narzędzia i sposoby pozwalające na podjęcie efektywnych działań na rzecz wzrostu znaczenia biblioteki w lokalnym środowisku poprzez lepszą organizację pracy indywidualnej i zespołowej oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych. Wyjazd studyjny ukazał praktyczne rozwiązania i doświadczenia oraz nowatorskie pomysły dla rozwoju czytelnictwa stosowane przez biblioteki w Małopolsce (architektura, struktura organizacyjna, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, zasoby ludzkie, rozwiązania technologiczne). Szczególna uwaga poświęcona była ofercie dla młodzieży.
Koszt całości zadania wyniósł 24 000 zł, w tym dotacja MKiDN 19 150 zł.
„Lubelskie czyta i poznaje”
Projekt polega na stworzeniu aplikacji na smartphony, gdzie na terenie województwa
lubelskiego będą rozmieszczone punkty (500) związane z literaturą (cytaty, miejsca urodzin, ważne wydarzenia literackie, biblioteki).
Aplikacja będzie służyć do spacerów i gier terenowych, podczas których będzie można
poznawać miejsca związane z literaturą poprzez informacje, zdjęcia i filmy oraz ciekawostki i zagadki.
Aplikacja stworzona jest jako narzędzie dla bibliotek publicznych do promocji czytelnictwa.
Koszt całości zadania : 39 532 zł, w tym dotacja MKiDN : 28 032 zł
Biblioteka wielu pokoleń
Zadaniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników bibliotek
samorządowych województwa lubelskiego. Bibliotekarze nabędą umiejętności, które pozwolą skutecznie angażować wielopokoleniową społeczność lokalną, stymulować świadome uczestnictwo w kulturze, budować poczucie więzi i integracji między mieszkańcami. Warsztaty służą rozwijaniu nowych formy pracy z użytkownikiem w każdym wieku w celu zainteresowania ofertą i zachęcenia do współpracy i współdziałania w przestrzeni biblioteki.
Szkolenie podzielone zostało na dwa cykle. Pierwszy w przestrzeni miejskiej (warsztaty edukacyjne o charakterze literackim w Muzeum Wsi Lubelskiej i Domu Słów), drugi w przestrzeni bibliotecznej (warsztaty teatralne, warsztaty z literatury dziecięcej).
Koszt całkowity projektu to 20 000 zł., w tym dotacja MKiDN 15 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury