Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę, dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia i albumy wydane w 2018 r.

Termin zgłaszania prac upływa 26 kwietnia 2019 r.

Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Hieronima Łopacińskiego
Narutowicza 4, 20-950 Lublin

z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2018”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi 15 maja 2019 r.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz  na wystawie pokonkursowej

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Naukowo-Wydawniczego w godzinach 800-1530 (tel. 81 52 87 428).

 


Regulamin konkursu „KSIĄŻKA ROKU 2018”

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 2. Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.
 3. Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia i albumy wydane w 2018 r., których tematyka dotyczy Lublina albo Lubelszczyzny.
 4. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby prawne i fizyczne: autorzy, wydawcy, księgarze, samorządy, instytucje kultury, towarzystwa regionalne, parafie, stowarzyszenia i inne.
 5. Na konkurs można zgłaszać dowolną liczbę publikacji wydanych  w 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać egzemplarz publikacji wraz z opinią polecającą osoby ze środowiska naukowego, regionalistycznego lub artystycznego.
 6. Termin zgłaszania publikacji upływa 26 kwietnia 2019 r.
 7. Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie lub nadsyłać na adres:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna
  im. Hieronima Łopacińskiego
  ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
  z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2018”
 8. Zgłoszone publikacje będą oceniane przez jury powołane przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 9. Publikacje oceniane będą pod względem ich walorów edytorskich, merytorycznych, języka przekazu i nowatorstwa tematyki.
 10. Nadesłane książki będą oceniane w trzech grupach tematycznych:
  1. Lublin,
  2. Lubelszczyzna,
  3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.
  Dwie pierwsze grupy rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.
 11. Jury zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagrody w określonej kategorii. Decyzje jury są ostateczne.
 12. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 maja 2019 r. w czasie IX Lubelskiego Forum Bibliotekarzy.
 14. Wydawcy wyróżnionych publikacji otrzymają „Wawrzyn Pawła Konrada”, pierwszego drukarza lubelskiego.
 15. Wszystkie publikacje będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pod hasłem „KSIĄŻKA ROKU 2018”.
 16. Publikacje zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zgłoszone publikacje (53):