Projekt „Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze”, zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Zadaniem wiodącym realizacji Projektu był remont elewacji budynków Biblioteki.
W ramach przeprowadzonych w 2018 r. prac budowlanych związanych z „Remontem
i modernizacją elewacji Oficyny A, Budynku Głównego i Magazynu Książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie” wykonano generalny remont elewacji wraz
z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych w zakresie całej inwestycji oraz wtórnej izolacji poziomej na budynku Oficyny A. Prace ziemne prowadzone były pod stałym nadzorem archeologicznym prowadzonych przez Pracownie Badań i Nadzorów Archeologicznych Edward Mitrus.

Prace elewacyjne poprzedzono wykonaniem odkrywek sondażowych na elewacji oceniających stan zachowania istniejących powłok malarskich i oryginalnych tynków. Badania te  prowadzone były przez p. Małgorzatę Podgórską–Makal (Konserwatora Dzieł Sztuki) w ramach bezpośredniego nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac wykonawcy. W wyniku takich działań odsłonięto oryginalne tynki w partii parteru elewacji frontowej Budynku Głównego oraz odsłonięto elementy wystroju architektonicznego   (opaski wokół okienne, gzymsy nad i pod okienne) na pierwszym piętrze elewacji frontowej Budynku Głównego.

W ramach prac elewacyjnych wykonano m.in. tynki renowacyjne w partii przyziemia Oficyny A, wymieniono skorodowane fragmenty tynków elewacyjnych oraz elementy wystroju architektonicznego elewacji – profile ciągnione. Wymieniono tynki uznane przez nadzór za nie nadające się do pozostawienia przy pozostawieniu trwałych tynków oryginalnych.

Ostateczną fakturę tynków oraz kolorystykę elewacji ustalono po wykonaniu kilkukrotnym próbek malarskich na elewacji.

Wymieniono całość orynnowania oraz obróbki blacharskie zabezpieczając elewacje przed niszczeniem w wyniku działania czynników atmosferycznych.

Na etapie robót budowlanych nie wprowadzono modyfikacji w wygląd zewnętrzny elewacji – wszystkie detale zostały zachowane bądź odtworzone (jeżeli ich stan nie pozwalał na pozostawienie ) zgodnie ze stanem zastanym na obiekcie przy usunięciu wtórnych elementów (takich jak cokoły
z lastryka).

W ramach prac na Budynku Głównym zachowano tynk cyklinowany, z niezbędnymi naprawami, naprawiając go i ujednolicając farbą półprzeźroczystą.

Całość prac elewacyjnych była wykonana na materiałach firmy KEIM – a ich dobór ustalany był przy udziale nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego oraz doradcy technicznego firmy KEIM.

Wszystkie prace na bieżąco były konsultowane z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowej uzgodnionej z LWKZ oraz pozwoleniem na budowę.

Projekt obejmował również:
– instalację systemu klimatyzacji zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa mgr inż. arch. Roberta Malika pn.: „Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie” objęła swoim zasięgiem Czytelnię Naukową oraz Salę katalogową.
– dostawa sprzętu komputerowego, ułatwiła użytkownikom Biblioteki korzystanie księgozbioru i usług informatycznych

– dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego – umożliwi Bibliotece organizację koncertów i innych wydarzeń artystycznych. W grudniu 2018 r.  odbył się recital muzyki polskiej W 157. rocznicę śmierci Karola Lipińskiego.  Wystąpili laureaci ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów muzycznych: Zuzanna Budzyńska — skrzypce i Szymon Ogryzek — fortepian

– dostawa sprzętu meblowego, która objęła m.in. Czytelnię Bibliografii Lubelszczyzny
i Wiedzy o Regionie.