Z inicjatywy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich została podjęta decyzja o opracowaniu i wydaniu księgi pamiątkowej poświęconej Profesor Jadwidze Kołodziejskiej, która była niekwestionowanym autorytetem polskiego bibliotekarstwa. Szczególnym uznaniem i sympatią cieszyła się w środowisku bibliotek publicznych. Miały na to wpływ zarówno jej liczne publikacje poświęcone problematyce tych bibliotek, jak też aktywne uczestnictwo w różnych formach szkolenia organizowanych przez biblioteki na terenie całego kraju. Profesor Jadwiga Kołodziejska pracowała również aktywnie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pełniąc m.in. funkcję Sekretarza Generalnego oraz przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych. Przez 12 lat była redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”. Przez wiele lat reprezentowała też polskie bibliotekarstwo za granicą, m.in. na forum IFLA.

Publikacja Profesor Jadwiga Kołodziejska – badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa ukazała się pod redakcją Jadwigi Sadowskiej na początku kwietnia 2020 roku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Jadwidze Kołodziejskiej z pewnością znajdzie poczesne miejsce w zbiorach naszych bibliotek, publicznych i naukowych. Jadwiga Kołodziejska, dzięku której ukształtowało się polskie bibliotekarstwo powojenne, zasłużyła na to, by pamięć o jej pracach i doświadczeniach trafiła do kolejnych pokoleń polskich bibliotekarzy, a także czytelników zainteresowanych historią polskich bibliotek.

Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należała do najbardziej znanych autorów w polskim bibliotekarstwie, zwłaszcza publicznym. Jest autorką ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych było wielostronne i szerokie spojrzenie na społeczną rolę książki, biblioteki i czytelnictwa.

Księga pamiątkowa składa się z trzech części. W części I zamieszczono teksty ilustrujące kierunki działalności Jadwigi Kołodziejskiej: Barbary Budyńskiej Jadwiga Hildegard Kołodziejska, Jana Wołosza Fenomen Profesor Jadwigi Kołodziejskiej, Barbary Budyńskiej Polskie Towarzystwo Czytelnicze – forum bibliotekarzy, Elżbiety Stefańczyk Działalność Jadwigi Kołodziejskiej na forum SBP i IFLA. W części tej zamieszczono też wywiad z 2006 roku – Profesor Jadwiga Kołodziejska o sobie. W części II zgromadzono bibliografię podmiotową i przedmiotową Jadwigi Kołodziejskiej, zaś w części III wspomnienia: Włodzimierza Kołodziejskiego (męża Jadwigi Kołodziejskiej), Barbary Budyńskiej, Stanisława Czajki, Oskara S. Czarnika, Marty Grabowskiej, Janiny Jagielskiej, Stanisława Krzywickiego, Grażyny Lewandowicz-Nosal, Jerzego Maja, Władysława Michnala, Małgorzaty Pietrzak, Jadwigi Sadowskiej, Barbary Sikory, Wojciecha Szymanowskiego, Anny Skubisz-Szymanowskiej, Andrzeja Tywsa. Księgę uzupełniają zdjęcia Profesor Jadwigi Kołodziejskiej.

Bibliotekarstwo polskie ma swoją bogatą historię i swoje legendarne postaci. Profesor Jadwiga Kolodziejska jest jedną z nich. Warto poznać sylwetki tych ludzi, którzy stworzyli podwaliny polskich bibliotek, wytyczyli im drogi rozwoju oraz mieli taką wizję ich przyszłości, która ukształtowała je jako miejsca ważne i przyjazne książkom i ludziom.

Janina Jagielska (przewodnicząca Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)

Ewa Hadrian (starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Profesor Jadwiga Kołodziejska. Badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa. Księga pamiątkowa, pod redakcją Jadwigi Sadowskiej, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2020, s. 211, [1], il.

Książka jest dostępna w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP największej oficynie środowiska bibliotekarskiego w Polsce, którego tradycje wydawnicze liczą ponad 100 lat

http://www.sbp.pl/wydawnictwa