Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki!

Z uwagi na wprowadzenie kolejnego etapu znoszenia ogólnokrajowych obostrzeń związanych z COVID-19  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie od 10 maja 2021 roku rozszerza działalność w zakresie udostępniania zbiorów (czytelnie i wypożyczalnia), działalności informacyjnej oraz reprograficznej (ksero, fax).

W dalszym ciągu obowiązują jednak szczególne warunki higieniczno-sanitarnych oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2, które uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych gov.pl oraz przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

Godziny pracy Biblioteki: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 9.00 – 19.45
czwartek – 9.00 – 15.00
sobota – 9.00 – 15.00

Przemieszczanie się użytkowników między agendami Biblioteki odbywać się będzie klatką schodową główną lub windą. W WBP obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się użytkowników poza strefami wyznaczonymi.

Zwracane książki podlegają obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego miejscu.

Uwaga: Od 10 maja 2021 roku zostaje włączone automatyczne naliczanie kar za przetrzymane książki!

Informacje o iIości osób, mogących jednocześnie przybywać w danej agendzie (z zachowaniem proporcji: 1 osoba na 15 m2 z wyłączeniem bibliotekarzy) będzie umieszczona na drzwach wejścowych do agendy, pozostałe osoby będą oczekiwać przed wejściem do niej z zachowaniem 2-metrowej odległości.

Użytkownicy zobowiązani są do zachowania, wyznaczonej na podłodze, odległości od pracownika WBP.

Pracownicy pełniący dyżur w agendach mają obowiązek pilnowania przestrzegania norm sanitarnych przez użytkowników.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne będą dla użytkowników przy drzwiach do każdej z agend.

Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i dezynfekcji rąk przed wejściem do agendy Biblioteki.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu,  w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Informacje dodatkowe:

 Wypożyczalnia
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 2

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 7

Czytelnia Naukowa
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 7

Czytelnia Czasopism
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 5
Prasa bieżąca podlega obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie
w wyznaczonym do tego miejscu

Czytelnia Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 2

 Informatorium, ksero i sala katalogowa
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 4

 Księgarnia „U Hieronima”
– Ilość miejsc dostępnych jednocześnie dla czytelników – 7

 

Uwaga: Czytelnia Internetowa i Oddział dla Dzieci pozostają zamknięte

_______________________________________________________________________

TOALETA  DLA  CZYTELNIKÓW ZNAJDUJE  SIĘ  NA  POZIOMIE -1  (OBOK SZATNI)