(wybór)

 

 1. Asy polskiego lotnictwa wojskowego : w 100-lecie pierwszego zestrzelenia, Dęblin 2020
 2. Balbus T., Szczerbcowa Brygada w fotografii i relacjach, Warszawa 2020
 3. Banasiak P., Medale paraolimpijskie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki
  w Warszawie
  , Warszawa 2020
 4. Barań H., Ptaki ojczystych wzgórz, Wrocław 2020
 5. Blach-Margos M., Iżykowska M., NieWinny smak miłości do alkoholi : wypisy źródłowe dotyczące przepisów na miłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy wydobyte z księgi znajdującej się w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu, Opole 2020
 6. Budzyńska A., Europejski rynek cukru w warunkach globalizacji, Lublin 2020
 7. Chadam J., Kański Ł., Zarządzanie projektami inwestycji kapitałowych, Lublin 2020
 8. Choczyński M., Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów : studium socjologicznej analizy dyskursu, Kraków 2020
 9. Chudzio H., Solarz M., Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny : polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej 1942-1952, Kraków 2020
 10. Czyż A.S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy
  i nagrobków poza granicami kraju,
  Warszawa 2020
 11. Dudzik W., Maska w kulturze współczesnej Europy : teorie i praktyki, Warszawa 2020
 12. Engel M., Jaćwieskie ośrodki grodowe, Warszawa 2020
 13. Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały, Warszawa 2020
 14. Frelik E., Kiedy malarz pisze (jak się patrzy) : wstęp do badań nad pisarstwem artystów. Lublin 2021
 15. Gładkowska D., John Donne – poeta : oblicza konceptu metafizycznego w układach tekstowych wiersza „The flea”, Olsztyn 2020
 16. Godlewska E., Polityka etniczna Republiki Austrii, Lublin 2021
 17. Harasim A., Matyka M., Ocena zmian warunków produkcji roślinnej i ich następstw w gospodarstwie rolnym w ujęciu długookresowym, Puławy 2020
 18. Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL 1953-1990, Warszawa 2020
 19. Jakucewicz S., Khadzhynowa S., Drukowanie znaczków pocztowych, Łódź 2020
 20. Jankowski Z., Podstawy kosmonautyki tak prosto, jak to tylko możliwe, Kraków 2020
 21. Jesteście w sercu Kościoła. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych skierowanych do osób pochodzenia romskiego, Szczecinek 2020
 22. Jędruch D., Blok jako dzieło sztuki : trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji : Le Corbusier, Émile Aillaud, Ricardo Bofill, Kraków 2020
 23. Kamieńska A., Notatnik, Lublin 2020
 24. Kamieńska A., Poezje zebrane, T. 1-3, Lublin 2020
 25. Kim jest człowiek? : współczesne debaty antropologiczne, Lublin 2020
 26. Kociuba M., Obraz między sacrum i profanum, Lublin 2020
 27. Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, Lublin 2021
 28. Krause M., Żeglarze Zalewu Wiślanego : praca zbiorowa, Elbląg 2020
 29. Kufel R.R., Archiwum parafialne w teorii i praktyce, Zielona Góra 2021
 30. Kulik M., Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, Lublin 2021
 31. Leszek Mądzik : otwieranie czasu : 50 lat działalności Sceny Plastycznej KUL, Lublin 2020
 32. Lipska E., Kocia trzynastka czyli sKOTland yard, Kraków 2020
 33. Łuszczyńska M., Czyńcie sobie ziemię poddaną : ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, Lublin 2021
 34. Machul-Telus B., Nijakowski L., Mniejszości narodowe, etniczne i językowe III Rzeczypospolitej : informator 2020, Warszawa 2020
 35. Marginalia w książce dawnej i współczesnej, Katowice 2019
 36. Mierzwa J., Konstytucja marcowa 1921, Warszawa 2021
 37. Między Warszawą a Florencją : korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza : 1870-1890, Lublin 2020
 38. Moraczewska A., Zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Lublin 2021
 39. Moskała K., Supruniuk M.A., Władysław Raczkiewicz 1885-1947 : prezydent RP na Uchodźstwie : biografia fotograficzna, Warszawa 2020
 40. Mówią zbiory : wykłady ossolińskie 2019-2020, Wrocław 2020
 41. Odziemkowski J., Ostatnia bije godzina… : Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera
  1920 r.
  , Warszawa 2020
 42. Osiński Z., Ziemia – duch – Reduta : rzecz o Mieczysławie Limanowskim, Gdańsk; Warszawa 2020
 43. Ostasz G., Mowa dziejów, mądrość poezji : szkice, Rzeszów 2020
 44. Ostrzej widzieć : fotoreportaż w „itd” 1960-1990, Warszawa 2020
 45. Pawłowski H., Kadeckie barwy, Rawicz 2020
 46. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej : kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka, Katowice 2020
 47. Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, Warszawa 2020
 48. Rau A., Dżs-y dla praktyków, Olsztyn 2020
 49. Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956-1989, Szczecin 2020
 50. Romulewicz K., Plebiscyt 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu : bibliografia za lata 1945-2020, Olsztyn 2020
 51. Sidorowicz-Mulak D., Franczyk-Cegła A., Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej : studia. T.1-2, Wrocław 2020
 52. Snyder T., Amerykańska choroba : szpitalne zapiski o wolności, Kraków 2021
 53. Stanaszek-Tomal E., Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną, Kraków 2020
 54. Szulc M., Prezydium Krajowej Rady Narodowej w systemie ustrojowym Polski (1944-1947), Warszawa 2021
 55. Szyfman A., Listy do sióstr Ewy i Franciszki 1944-1966, Warszawa 2020
 56. Święch J., Z historii i poetyki przekładu, Lublin 2021
 57. Tu Muranów. Dzielnica ponad gruzami, Warszawa 2020
 58. Urbanowski M., Rok 1920 w literaturze polskiej : zarys monograficzny, Warszawa 2020
 59. Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989, Zielona Góra 2021
 60. Wartości w kulturach europejskich : raport z badań empirycznych, Lublin 2021
 61. Wiosnę odwołano : antologia dzienników pandemicznych, Kraków 2020
 62. Wiślicz T., Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku, Kraków 2020
 63. Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017, Katowice 2020
 64. Wybrane zagadnienia z psychologii religii : funkcja i tożsamość, Lublin 2021
 65. Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, Lublin 2021
 66. Wysocki W., Ksiądz major Ignacy Skorupka (1893-1920), Warszawa 2020
 67. Zakrzewska Z., „Cukier krzepi” : propaganda konsumpcji cukru w Polsce w latach 1925-1932, Warszawa 2020
 68. Zamorski K., Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków : historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938, Kraków 2020