Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza

XVII edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2022 r.

Termin zgłaszania prac upływa 29 maja 2023 r.

Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki
lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2022”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin; 2. Lubelszczyzna; 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach:

książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi
16 czerwca 2023 r.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki
oraz
na wystawie pokonkursowej

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Działu Naukowo-Wydawniczego

w godzinach 800-1530 (tel. 81 52 87 428).


Nadesłane publikacje: