dofinansowane przez unię europejską edukacja dorosłych

Akredytowany projekt numer: 2023-1-PL01-KA121-ADU-000130576 w ramach programu Erasmus+,
Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-ADU-096333

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje kolejny akredytowany projekt  finansowany z programu Erasmus+. Projekt wpisuje się w Sektor Edukacja dorosłych w Akcję  kluczową 1: Mobilność edukacyjna osób. Planowane wyjazdy  wynikają z potrzeb, dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej.

Cele projektu: rozwój zawodowy oraz wzrost wiedzy dzięki nabyciu kompetencji językowych przez uczestników projektu; rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przełamywanie barier kulturowych; zapoznanie się z nowymi ofertami edukacyjnymi, w szczególności skierowanymi do obcokrajowców, bezrobotnych i seniorów.

W ramach projektu zaplanowano mobilności:
– Job Shadowing – poznanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Mobilność bibliotekarzy do bibliotek:

1) Biblioteka Centralna w Jurmali, Łotwa – Jūrmalas Centrālā bibliotēka, 02.01-05.01.2024

Spodziewane rezultaty projektu

– zapoznanie się z nowymi metodami pracy z czytelnikiem

– podjęcie europejskich przedsięwzięć proczytelniczych

– uwrażliwienie na różnorodność językową i kulturową użytkowników biblioteki

– zwiększenie zaangażowania w projekty międzynarodowe, w tym we współpracę w zakresie działań promujących czytelnictwo, literaturę

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji projektów skierowanych do dorosłych uczestników

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji spotkań z literatami

– zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami promocyjnymi biblioteki względem czytelników

Projekt jest realizowany w okresie 24 miesięcy, 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2024

Koszt projektu wynosi 57.623,00 EUR.