Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/01/2020 z dnia 14.01.2020 roku

 Regulamin Czytelni Czasopism
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego

Regulamin korzystania ze zbiorów WBP w Czytelni Czasopism określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Czytelnia Czasopism jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00-19.45, w czwartki i soboty w godz. 9.00-15.00.

 

 • 1.
 1. Prawo do korzystania z Czytelni Czasopism mają wszyscy czytelnicy.
 2. Do korzystania z czasopism, znajdujących się w magazynie Biblioteki, a więc
  w stosunku do których należy złożyć zamówienie, upoważnia Karta Biblioteczna, którą czytelnik otrzymuje po zapisaniu się do Biblioteki. W celu zapisania się oraz uzyskania Karty Bibliotecznej należy zgłosić się do Wypożyczalni.
 3. Przed zapisaniem się czytelnik winien zapoznać się z Regulaminem.
 4. W celu zapisania się czytelnik winien wypełnić kartę ewidencyjną, a w konsekwencji wpisać w niej wymagane dane osobowe. Następnie okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji. Biblioteka nie przetrzymuje oraz nie kopiuje okazanego dokumentu tożsamości. Zakres pobieranych danych osobowych jest adekwatny do celu ich przetwarzania. Podczas pozyskiwania danych Bibliotekarz udostępnia użytkownikowi informację o zasadach przetwarzania pozyskanych danych osobowych – załącznik nr 1.
 5. Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelnika na podstawie i w zakresie określonym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000) lub/i na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych należy kierować do ustanowionego w Bibliotece Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iodo@wbp.lublin.pl.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 czytelnik ma możliwość samodzielnego założenia konta elektronicznego. Po założeniu konta elektronicznego czytelnik powinien osobiście zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia karty ewidencyjnej, weryfikacji tożsamości oraz odbioru karty.
 8. Z przyczyn technicznych, funkcja o której mowa w ust. 7 może zostać wyłączona lub ograniczona.
 9. Czytelników obowiązuje:
 • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich oraz plecaków, siatek, większych toreb, toreb na laptopy;
 • zakaz korzystania z telefonów komórkowych;
 • zachowanie ciszy;
 • zakaz wnoszenia i spożywania posiłków/napojów oraz palenia tytoniu/e-papierosów;
 • zakaz zakłócania spokoju innym użytkownikom;
 • bezwzględny zakaz wynoszenia zbiorów poza obręb Czytelni Czasopism;
 • poszanowanie zbiorów bibliotecznych oraz zgłaszanie zauważonych braków i uszkodzeń dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

 • 2.
 1. W Czytelni Czasopism można korzystać z prasy bieżącej i czasopism archiwalnych oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurującego Bibliotekarza.
 2. Zamówienia na czasopisma są realizowane w ciągu ½ godziny od ich złożenia. Zamówienia są realizowane do godz. 19.30, a w czwartki oraz soboty do godz.14.45.

Zamówienia złożone na 15 minut przed zamknięciem będą realizowane następnego dnia. Czytelnik ma obowiązek dokonać zwrotu czasopism na 5 minut przed zamknięciem Czytelni Czasopism.

 1. W Czytelni Czasopism można korzystać z własnego komputera.
 2. Prasa bieżąca jest udostępniana na zasadzie wolnego dostępu do półek, a czasopisma archiwalne po złożeniu zamówienia.
 3. Zamówień należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem terminali znajdujących się w Bibliotece, drogą internetową. lub poprzez wypełnienie rewersów papierowych.
 4. Zamówione czasopisma należy odebrać w ciągu 4 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. Czytelnik jednorazowo może korzystać z dwóch tytułów prasy bieżącej.
 6. Czytelnik jednorazowo może zamówić nie więcej niż 5 woluminów czasopism. Przyjęcie kolejnych zamówień uwarunkowane jest zwrotem poprzednio zamówionych czasopism.
 7. Na prośbę czytelnika czasopisma mogą zostać odłożone w Czytelni Czasopism.  
 • 3.

 Czytelnik ma możliwość powielania czasopism. Szczegółowe przepisy w tym zakresie regulują Zasady powielania zbiorów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 • 4.
 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne czytelnika pozostawione w Czytelni.
 2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni osobom nietrzeźwym, osobom o niskim poziomie higieny lub osobom, których zachowanie wykracza poza ogólnie przyjęte normy społeczne.
 3. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem może skutkować ograniczeniem uprawnień czytelnika do korzystania z Czytelni, a w przypadkach notorycznego lub skrajnego naruszania Regulaminu lub ogólnie przyjętych norm pozbawieniem prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych na wniosek Kierownika Działu Udostępniania.
 4. Regulaminy obowiązujące na terenie Biblioteki są dostępne na stronie www.wbp.lublin.pl

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW CZYTELNI   CZASOPISM

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin, zwana dalej Biblioteką lub Administratorem.

 

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Bibliotece, należy kierować do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:

iodo@wbp.lublin.pl

 

Przetwarzanie Państwa danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

– art. 6 ust.1 lit c) RODO – realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

W/w obowiązki wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, przepisów dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania w/w zadań i celów.

 

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

 

W/w uprawnienia mogą być zrealizowane z zastrzeżeniem art.17 – art. 23  RODO.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub na stronie internetowej biblioteki wbp.lublin.pl w zakładce Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

 


TREŚĆ W PLIKU PDF