Postanowienia ogólne

1 .  Wykorzystanie  powielanych  materiałów  bibliotecznych  może  odbywać  się  w  graniach dozwolonego  użytku,  określonego przepisami  Ustawy  z  dn.  4  lutego  1994  roku,  o  prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U.  1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
2.  Inny  zakres  wykorzystania  powielanych  materiałów bibliotecznych  może być dopuszczalny wyłącznie na  zasadach  określonych odrębną umową z  Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
3.  Powielanie  materiałów  bibliotecznych  może odbyć  się  poprzez:  kserowanie,  skanowanie, fotografowanie, samodzielne fotografowanie.
4.  Materiały  biblioteczne,  z  których  wykonano  kopie  użytkowe  (mikrofilmy  lub  skany),  są udostępniane w postaci tych kopii, a nie oryginałów.

Usługi reprograficzne realizowane przez WBP

 1. Kserowanie,  skanowanie  oraz  fotografowanie  są  usługami  płatnymi,  realizowanymi  przez Bibliotekę. Usługa jest wykonywana po złożeniu odpowiedniego zamówienia u dyżurującego bibliotekarza.
  6.  Materiały  biblioteczne  wydane  do  1949  roku  mogą  być  wyłącznie  skanowane  lub fotografowane.
  7.  Kserokopie wykonuje się z materiałów bibliotecznych wydanych od  1950 roku, o  ile  pozwala na to  ich stan zachowania. Decyzję w tej  sprawie podejmuje dyżurujący bibliotekarz.
  8.  Kopie  elektroniczne (skany,  fotografia  cyfrowa)  są przekazywane  na  płytach CD/  DVD  lub przesyłane na podany adres e-mail. Nie ma możliwości kopiowania plików na nośniki własne Czytelników.
  9.  Koszty  kserowania,  skanowania  oraz  fotografii  cyfrowej  z  nagraniem  na  płytę  CD/DVD określa „Cennik  usług reprograficznych  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”.
  10. Termin wykonania usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
  11 .  Reklamacje  na  wykonane  usługi  będą uwzględniane na  podstawie  okazanego  paragonu  lub faktury.

Samodzielne fotografowanie

 1. Czytelnicy  mają  prawo  do  samodzielnego  i  bezpłatnego  fotografowania  materiałów bibliotecznych  udostępnianych w  Czytelniach:  Naukowej,  Czasopism, Zbiorów Specjalnych, Bibliografii  Lubelszczyzny  i  Wiedzy  o  Regionie  oraz  w  Dziale  Informacji  i  Promocji  po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
  13.  Samodzielne fotografowanie materiałów bibliotecznychjest możliwe ,  o  ile  pozwala na to ich stan zachowania.
  14. Fotografie  mogą  być  wykonywane  jedynie  na  wyznaczonych  stanowiskach  w  wyżej wymienionych  Czytelniach.  Materiały  biblioteczne  nie  mogą  być  przenoszone  przez użytkownika poza Czytelnie i umieszczane w nieprzeznaczonych do tego miejscach.
  15 . Fotografowanie  jest  możliwe  pod  warunkiem  zapewnienia  trybu  pracy  niegrożącego uszkodzeniem  kopiowanego  materiału  i  nieutrudniającego pracy  innym  użytkownikom.  Nie jest dopuszczalne dociskanie, rozprasowywanie, obciążanie trudno otwierających się obiektów w celu uzyskania lepszej jakości reprodukcji.
  16.  Fotografowanie może być prowadzone wyłącznie bez użycia lamp błyskowych,  statywu oraz z wyłączonym dźwiękiem migawki.
  17.  Nie  zezwala  się  na  używanie  skanerów  ręcznych ,  przenośnych  skanerów  płaskich  czy kserokopiarek i innych niż aparaty fotograficzne urządzeń kopiujących.
  18.  Użytkownik  ponosi  odpowiedzialność  za  niezgodne  z  wyżej  określonymi  zasadami fotografowanie materiałów bibliotecznych.

WERSJA PDF