Wzorowa Biblioteka
Program wojewódzki

REGULAMIN

Zobacz Wzorowe Biblioteki

Organizatorem zadania jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy bibliotek powiatowych. Celem akcji jest wyłonienie w powiatach województwa lubelskiego, jednej (w powiatach liczących powyżej 10 gmin mogą być dwie) wiodącej biblioteki stopnia podstawowego (GBP i MGBP).

W pierwszym etapie zadania placówki powiatowe (PBP, MBP) typują i zgłaszają do WBP kandydatów, którzy spełniać powinni następujące kryteria:

1) funkcjonalność sieci bibliotecznej zaspokajającej potrzeby czytelnicze wszystkich mieszkańców gminy tzn. odpowiednią liczbę filii i punktów bibliotecznych;

2) wielkość i standard lokalu biblioteki – czytelnia, wypożyczalnia i pracownia;

3) estetykę i organizację lokalu i księgozbioru;

4) aktualność zbiorów (procent księgozbioru zakupionego po 1.01.1990 r.), systematyczne prowadzenie selekcji księgozbioru;

5) systematyczny dopływ nowości wydawniczych (powyżej średniej wojewódzkiej) oraz wartość merytoryczna dokonywanych zakupów (dostosowanie zakupów do zmieniających się potrzeb użytkowników);

6) wysoki wskaźnik czytelnictwa (powyżej średniej wojewódzkiej);

7) aktywną działalność kulturalno – oświatową adresowana do różnych kategorii czytelników (wystawy, promocje książek, konkursy, prelekcje, wykłady, lekcje biblioteczne itp.);

8) owocną współpracę ze środowiskiem gminy (GOK, szkoły, przedszkola, parafie, stowarzyszenia itp.);

9) kwalifikacje kadry pracowniczej;

10) zaawansowana automatyzacja procesów bibliotecznych (minimum bieżące komputerowe opracowanie zbiorów);

11) innowacyjność, pomysłowość, poszukiwanie nowych form pracy kulturalno – oświatowej, nowe pomysły na wzrost zainteresowania mieszkańców działalnością placówki;

12) stopień realizacji w/w kryteriów przez placówki filialne.

Warunkiem zakwalifikowania placówki do grupy kandydatów do tytułu Wzorowej Biblioteki powinno być spełnienie 9-10 w/w kryteriów.

 

Drugim etapem akcji będzie zaplanowanie i realizacja dalszych działań służących rozwojowi placówki, w zakresie:

a) doskonalenia sieci bibliotecznej;

b) doskonalenia kadry pracowniczej;

c) automatyzacji procesów bibliotecznych;

d) aktualizacji i estetyki zbiorów;

e) dostosowania zakupu nowości do potrzeb czytelników;

f) rozszerzenia prowadzonej działalności kulturalno – oświatowej;

g) nawiązania współpracy z nowymi podmiotami z terenu gminy.

Wskazane jest aby planowane działania miały akceptację merytoryczną i finansową organizatora biblioteki.

Do zadań PBP/MBP będzie należało zgłoszenie kandydatury (umotywowanego wniosku) z powiatu do Komisji działającej w WBP, która dokona oceny i nadania honorowego tytułu Wzorowej Biblioteki Roku. Nadanie miana Wzorowej Biblioteki powinno mieć charakter wydarzenia powiatowego lub gminnego.

Organizatorzy przewidują kontynuację programu w następnych latach.