Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
REGON 525098834
email: kzp@wbp.lublin.pl

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 1. Członkiem KZP może być osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz Wojewódzkiej
  Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Przejście na emeryturę
  lub rentę nie pozbawia ww. osoby prawa do członkostwa.
 2. Członek KZP jest obowiązany:
  – wpłacić wpisowe w wysokości 25 zł,
  – wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 50 zł.
 3. Pożyczki ratalne wypłacane są do 20 dnia każdego miesiąca w wysokości:
  – maksymalnej stanowiącej sumę pięciokrotnych wkładów, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
  – maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości do 5 000 zł wynosi 12 miesięcy,
  – maksymalny okres spłaty pożyczki ratalnej w wysokości powyżej 5 000 zł wynosi 24 miesiące.
  Spłata pierwszej raty pożyczki obowiązuje w miesiącu następującym po terminie jej wypłacenia.
  Prolongata może nastąpić jedynie w wypadkach losowych.
 4. Pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) wypłacane są w maksymalnej wysokości 500 zł.
  Spłata pożyczki umieszczona jest na pierwszej liście potrąceń sporządzonej po terminie jej wypłaty.
 5. Członkowie KZP, których stan wkładów osiągnął 100 % płacy zasadniczej netto, mogą
  wycofać 50 % wkładów.

ZARZĄD KZP:
Krzysztof Chachaj – przewodniczący
Marta Tomasik – skarbnik
Beata Januszek – sekretarz
Urszula Iwanek- członek Zarządu
Agnieszka Paprocka – członek Zarządu
Małgorzata Wach – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA KZP:
Jolanta Dobryńczuk
Agnieszka Kępa
Paweł Kordybacha