1 VIII 1948 Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego połączono z istniejąca od 1939 roku i posiadającą trzy filie Miejską Biblioteką Publiczną – powstała Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Dyrektorem powstałej Biblioteki został Zenon Zienkiewicz

2-4 VIII 1918 Miał miejsce Zjazd Związku Księgarzy w Lublinie, w związku z tym Zarząd Biblioteki zorganizował wystawę polskich wydawnictw ogłoszonych drukiem na terenie trzech zaborów w czasie I wojny światowej. Ze względu na czynny udział w pracach nad wystawą Biblioteka im. H. Łopacińskiego, otrzymała po jednym egzemplarzu każdego z wydawnictw w ogólnej liczbie 2.297 książek. Ponadto na inauguracyjnym posiedzeniu Zjazdu jednogłośnie zapadła uchwała, że księgarze i wydawcy polscy będą dosyłać odtąd Bibliotece w Lublinie każdą wychodzącą książkę z tłoczni drukarskiej

6 VIII 2010 Wernisaż wystawy Berdyszak – Gierowski – Kałucki – Kamoji. Wystawiane prace pochodziły z kolekcji Waldemara Andzelma, wystawa była ukoronowaniem dwudziestolecia działalności Andzelm Gallery

8 VIII 1995 Rozstrzygnięto I edycję Nagrody im. Anny Platto. Laureatką została Małgorzata Wojciechowska z GBP w Łaziskach. Inicjatorami i pomysłodawcami Nagrody są Mirosława Platto – siostra patronki i Zdzisław Bieleń – dyrektor ds. merytorycznych Biblioteki. Nagroda finansowa pochodzi od prywatnych sponsorów. Konkurs odbywa się cyklicznie. W dniu 8 VIII 2017 Nagroda zostanie przyznana po raz XXIII

19 VIII 1922 Uroczyste otwarcie nowego lokalu Biblioteki w gmachu dawnego Trybunału Koronnego i podsumowanie pierwszego 15-lecia działalności Biblioteki

25 VIII 1906 Tragiczna śmierć Hieronima Łopacińskiego

25 VIII 2006 Obchody 100. rocznicy śmierci patrona Biblioteki – Hieronima Łopacińskiego. Msza Święta w Kaplicy na Cmentarzu na ul. Lipowej oraz odsłonięcie odrestaurowanego nagrobka.