1906

Na skutek nieszczęśliwego wypadku zmarł przedwcześnie Hieronim Łopaciński, językoznawca, etnograf, historyk kultury. Pozostawił po sobie cenny – liczący blisko 12 000 tomów – księgozbiór oraz wiele map, grafik, sztychów, numizmatów.

1907

Zawiązało się Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Do jego organizatorów należeli: Mieczysław Biernacki, Kazimierz Jaczewski, Aleksander Jaworowski, Henryk Jaworski, Władysław Modrzewski, Tadeusz Piotrowski, Edmund Sachs, Aleksander Schoeneich, Juliusz Vetter i Konstanty Zaremba.

26 maja odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa. Tę datę uznano za początek istnienia Biblioteki. Towarzystwo zakupiło od spadkobierców Hieronima Łopacińskiego księgozbiór, przeznaczając go dla Biblioteki jego imienia.

1908

Udostępniono Bibliotekę czytelnikom. Czytelnia mieściła się w gmachu podominikańskim na Starym Mieście. Biblioteka była własnością Towarzystwa. Utrzymywała się ze składek członkowskich, z subwencji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, legatów osób prywatnych, dotacji władz miejskich Lublina, opłat czytelników.

1922

Biblioteka została przeniesiona do gmachu dawnego Trybunału Koronnego.

1939

Bibliotekę przeniesiono do nowej siedziby. W latach 1935-1939 Lubelski Związek Pracy Kulturalnej (przekształcony później w Instytut Lubelski), wzniósł przy ul. Narutowicza 4 budynek z przeznaczeniem na instytucje kulturalne, działające w Lublinie. Uroczyste otwarcie gmachu miało miejsce w czerwcu 1939 roku; uczestniczył w nim marszałek Edward Rydz-Śmigły.

Biblioteka zdążyła się przenieść do nowo wybudowanego gmachu przed wybuchem II wojny światowej. W grudniu niemieckie władze okupacyjne zamknęły Bibliotekę.

1941

Biblioteka zaczęła funkcjonować jako Staatsbibliothek. W latach okupacji Biblioteka zatrudniała Polaków, chroniąc ich przed wywózką. W czasie wojny jej zbiory uległy niewielkiemu zniszczeniu.

1945

W Lublinie powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, którą zlokalizowano w gmachu po Trybunale Koronnym. Dwa lata później rozpoczęto tworzenie sieci miejskiej bibliotek publicznych.

1948

Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego podjęło uchwałę o przekazaniu księgozbioru Biblioteki w depozyt Zarządowi Miejskiemu w Lublinie. Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego połączono z Miejską Biblioteką Publiczną. Nowej instytucji nadano nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W latach 1948-1955 Biblioteka była utrzymywana ze środków miejskich i państwowych.

1950

Powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która miała być centralą biblioteczną udzielającą pomocy organizacyjnej i instruktorskiej bibliotekom niższego stopnia. Do jej zadań należało upowszechnianie czytelnictwa i dokształcanie pracowników bibliotecznych.

1955

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło uchwałę o połączeniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Instytucja otrzymała nazwę: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

1956

WiMBP im. Hieronima Łopacińskiego opublikowała pierwszy numer „Bibliotekarza Lubelskiego”, kwartalnika poświęconego sprawom bibliotek powszechnych województwa lubelskiego. Obecnie „Bibliotekarz Lubelski” ukazuje się jako recenzowany rocznik o charakterze naukowym.

1962

Odbyło się ostatnie zebranie Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

1965

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała status biblioteki naukowej. Instytucji przyznano prawo zatrudniania bibliotekarzy dyplomowanych.

1975

Reforma administracyjna państwa wpłynęła na funkcje i działalność Biblioteki. Zmieniono nazwę na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cztery biblioteki powiatowe (lub powiatowe i miejskie) zostały włączone w strukturę WBP jako oddziały terenowe.

1992

WBP im. H. Łopacińskiego przekazała władzom samorządowym oddziały terenowe, pozostawiając w swojej strukturze działy instrukcyjno-metodyczne tych bibliotek.

1995

W WBP im. H. Łopacińskiego przyznano po raz pierwszy Nagrodę im. Anny Platto dla najlepszego pracownika bibliotek samorządowych województwa lubelskiego pracującego z dziećmi i młodzieżą. Anna Platto (1944-1995) była pracownikiem WBP im. H. Łopacińskiego, metodykiem bibliotekarstwa dziecięcego. Nagrodę – fundowaną przez sponsorów prywatnych – przyznaje się corocznie.

1996

W WBP im. H. Łopacińskiego opublikowano pierwszy numer „Dostrzegacza Bibliotecznego”, pisma o charakterze informacyjnym. Redakcją pisma zajmowały się kolejno działy: Dział Informacji, Bibliografii i Udostępniania, Dział Instrukcyjno-Metodyczny. Obecnie redakcją pisma zajmuje się Dział Naukowo-Wydawniczy.

1996-1998

Rozpoczęły się starania o komputeryzację Biblioteki. Fundacja Mellona przyznała Bibliotece grant, który pozwolił na włączenie się do lubelskiego konsorcjum bibliotek naukowych pracujących w systemie VTLS (Virginia Tech Library System). W 1998 roku zamknięto w Bibliotece katalogi kartkowe. Od roku 2003 jest wykorzystywana nowa wersja systemu VTLS – Virtua.

1998

Wojewódzka Biblioteka Publiczna została włączona do grupy bibliotek, których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny.

1999

Organizatorami Biblioteki zostają: Województwo Lubelskie i Gmina Lublin. Zmieniono nazwę Biblioteki na: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorzy partycypują po połowie w finansowaniu działalności Biblioteki, na podstawie umowy o jej wspólnym prowadzeniu. W wyniku reformy samorządowej powstały biblioteki powiatowe, które przejęły zadania działów instrukcyjno-metodycznych dawnych oddziałów terenowych Biblioteki.

2001

W wyniku wypowiedzenia przez Radę Miasta Lublina umowy o wspólnym prowadzeniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego rozpoczyna się procedura podziału Biblioteki. Podział Biblioteki nastąpił 31 grudnia.

2002

W Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin. Siedziba WBP im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ul. Narutowicza 4. Siedziba centrali MBP im. Hieronima Łopacińskiego mieści się przy ul. Jana Hempla 5 (sieć MBP tworzy 31 filii miejskich).

Biblioteka włącza się w tworzenie NUKAT-u (Narodowego Uniwersalnego Katalogu Bibliotek Naukowych).

14 listopada reaktywowano Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w działalności Biblioteki, m.in. corocznie przyznaje osobom za zasługi dla Biblioteki dyplom honorowy – „Biały Papirus”. Jest on wręczany uroczyście w czasie bibliotecznych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. podczas Lubelskich Targów Książki.

2003

Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego wprowadzono zmiany w statucie WBP, m.in. powołano Radę Naukowo-Programową oraz zmodyfikowano strukturę organizacyjną.

Została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza na rozbudowę Biblioteki (6 kondygnacji, 2201m2). Sejmik Wojewódzki przyznał dotację inwestycyjną na wykonanie części podziemnej budynku.

2004

Rozpoczęto rozbudowę gmachu Biblioteki. Wybudowano część podziemną (stan surowy) – dwie kondygnacje o łącznej pow. 1647 m2.

2005

Pozyskano fundusze na realizację II etapu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) i Województwa Lubelskiego. 7 lipca – z udziałem senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, władz wojewódzkich i Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ks. Józefa Życińskiego – wmurowano akt erekcyjny.

2006

Uchwałą nr 866/XXVII/2006 Rady Miasta Lublin rok 2006 na terenie miasta Lublina został ustanowiony Rokiem Hieronima Łopacińskiego. WBP im. H. Łopacińskiego podjęła wiele inicjatyw, których celem była popularyzacja życia i dzieła wybitnego mieszkańca Lublina i patrona Biblioteki. Najważniejsze z nich to: opublikowanie monografii Hieronim Łopaciński 1860-1906. Człowiek, dzieło, pamięć autorstwa Adriana Uljasza i wydawnictwa albumowego Hieronim Łopaciński 1860-1906 (oprac. Zdzisław Bieleń) oraz przygotowanie wystawy rocznicowej ze zbiorów WBP poświęconej Hieronimowi Łopacińskiemu, zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Hieronim Łopaciński. Epoka – ludzie – region” (ukazała się również publikacja pokonferencyjna); przeprowadzono ponadto konkurs na małą formę graficzną, którego motywami przewodnimi były: Hieronim Łopaciński i Biblioteka jego imienia.

Z Samorządu Województwa Lubelskiego pozyskano środki inwestycyjne na rozbudowę starego budynku (nadbudowa nad Czytelnią Naukową z przeznaczeniem na Czytelnię Zbiorów Specjalnych).

30 listopada zakończono rozbudowę Biblioteki realizowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2007

9 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Biblioteki. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, ludzie kultury i nauki, członkowie związków twórczych, pracownicy bibliotek naukowych i publicz¬nych Lublina i Lubelszczyzny, czytelnicy i sympatycy Biblioteki. Poświęcenia nowego gmachu dokonał Ks. Biskup Ryszard Karpiński. Uroczystość ta zainaugurowała obchody stulecia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. W nowym gmachu zostały zlokalizowane: Wypożyczalnia, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Internetowa, sala konferencyjna i pomieszczenia Działu Przechowywania Zbiorów i Działu Zbiorów Specjalnych.

25 maja w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (kościół powizytkowski), została odprawiona msza święta w intencji byłych i obecnych pracowników Biblioteki. Po mszy odbyło się spotkanie towarzyskie emerytowanych i aktualnie pracujących bibliotekarzy.

W Czytelni Naukowej dokonano zmiany wystroju i umeblowania. Ze środków inwestycyjnych mecenatu państwa (MKiDN) zmodernizowano Galerię Biblioteki (m.in. zamontowano wentylację i klimatyzację oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania).

W czerwcu działalność informacyjną z zakresu informacji regionalnej zaczął realizować Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie.

Zakończono nadbudowę nad Czytelnią Naukową. Do nowego pomieszczenia przeniesiono Czytelnię Zbiorów Specjalnych. Uroczyste otwarcie miało miejsce 18 września.
Zakończono I etap modernizacji Galerii Biblioteki, współfinansowany ze środków Mecenatu Państwa.

18 i 19 września odbyła się (zorganizowana przez Bibliotekę wspólnie z Instytutem Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej) konferencja naukowa „Biblioteki publiczne Lubelszczyzny 1944 – 2007. Dzieje – funkcje – działalność”. Celem konferencji była ocena dorobku bibliotekarstwa publicznego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, zmieniające się funkcje bibliotek, aktualna działalność placówek bibliotecznych, kierunki dalszego rozwoju bibliotek.

16 i 17 listopada w siedzibie Biblioteki zorganizowano Lubelskie Targi Książki. Ideą przedsięwzięcia była promocja wydawców (firm wydawniczych, poligraficznych, multimedialnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i osób prywatnych) oraz twórców z Lublina i Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie to – wpisane odtąd w kalendarz corocznych imprez organizowanych przez Bibliotekę – umożliwia wydawcom prezentację dorobku szerokiemu kręgowi odbiorców, wymianę doświadczeń z zakresu działalności edytorskiej, prezentację dzieł regionalnych twórców. Targom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące literaturę i czytelnictwo (spotkania autorskie, promocje książek, wykłady, dyskusje). W trakcie Targów odbywa się ponadto rozstrzygnięcie konkursu „Książka Roku”, którego celem jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

22 listopada otwarto w Bibliotece wystawę jubileuszową, a 29 listopada pracownicy Biblioteki spotkali się na uroczystościach jubile¬uszowych z okazji stulecia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. W czasie uroczystości Bibliotekę wyróżniono m.in.: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Medalem Wojewody Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz działalność naukową i wydawniczą; Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medalem „Unii Lubelskiej” przyznanym przez Prezydenta Miasta Lublin.

2008

WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wespół z bibliotekami powiatowymi zainaugurowała coroczny program „Wzorowa Biblioteka”. Celem akcji jest wyłonienie w powiatach województwa lubelskiego przodującej biblioteki stopnia podstawowego (GBP i MGBP).

Biblioteka została wyróżniona w kampanii organizowanej przez NSZZ „Solidarność” ph. „Polska Przyjazna Pracownikom”. Doceniono w ten sposób filozofię zarządzania przez jakość oraz podnoszenie standardów etycznych w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Biblioteka corocznie przygotowuje atrakcyjny program majowego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. WBP – po raz drugi – w ramach czerwcowej lubelskiej Nocy Kultury zorganizowała Noc u Pana Hieronima. W trakcie tych przedsięwzięć prezentuje się jako instytucja przyjazna i otwarta na potrzeby różnych grup użytkowników (zróżnicowanych wiekowo, statusem społecznym, zainteresowaniami). Imprezy Biblioteki są ponadto włączane w kalendarz corocznych najważniejszych imprez kulturalnych Lublina i województwa lubelskiego.

Księgarnia „U Hieronima” otrzymała nowy lokal.

WBP zorganizowała II Lubelskie Targi Książki. Coroczne Targi są produktem markowym Biblioteki. W czasie Targów Darczyńcy Biblioteki honorowani są Białym Papirusem, a laureaci konkursu Książka Roku – Wawrzynem Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego.

W ramach struktury organizacyjnej WBP powołano Dział Naukowo-Wydawniczy.

W grudniu rozpoczęła się kolejna, pięcioletnia kadencja Rady Naukowo-Programowej Biblioteki, powołanej w nowym składzie.

2009

Uchwałą Nr XXIX/503/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego nadano Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie nowy Statut.

15 kwietnia w siedzibie Biblioteki Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Jacek Wojnarowski – Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisali porozumienie o współpracy. Na mocy porozumienia powstało Partnerstwo na Rzecz Bibliotek, które gwarantuje wsparcie władz samorządowych dla realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, którego celem jest podniesienie znaczenia bibliotek w środowisku lokalnym.

WBP rozpoczęła realizację wieloletniego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka+, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

8 sierpnia przyznano – już po raz piętnasty – coroczną Nagrodę im. Anny Platto dla najlepszego pracownika bibliotek samorządowych województwa lubelskiego pracującego z dziećmi i młodzieżą. Nagroda ma silny oddźwięk medialny, wpływa inspirująco na dyskusję o upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodego pokolenia

W WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie zakończono wieloletnią pracę nad „Bibliografią Lubelszczyzny” za lata 1944-2000. „Bibliografia Lubelszczyzny” jest wydawnictwem wielotomowym. Kolejne tomy rejestrują piśmiennictwo o regionie z lat: 1944-1964, 1965-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-1997, 1998-1999 oraz 2000. Od stycznia 2000 roku „Bibliografia Lubelszczyzny” jest tworzona w formie elektronicznej bazy danych w programie MAK, dostępnej online. Jest to jedyna tak kompletna bibliografia regionalna w Polsce, zarówno pod względem zasięgu chronologicznego, jak i zakresu terytorialnego.

Podczas III Lubelskich Targów Książki odbyła się I Lubelska Aukcja Antykwaryczna. Aukcje są organizowane cyklicznie, stały się nieodłącznym elementem Lubelskich Targów Książki.

2010

1 stycznia uruchomiono nową wersję strony internetowej Biblioteki (www.wbp.lublin.pl).

Pismo informacyjne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – „Dostrzegacz Biblioteczny”, wydawane od 1996 roku, zmienił szatę edytorską. Powołano ponadto nową redakcję, zachowując profil pisma, jako czasopisma skierowanego do samorządowych bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

WBP im. H. Łopacińskiego wyróżniono w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, organizowanym przez Polską Izbę Książki i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wyróżnienie to Biblioteka otrzymała również w roku 2011.

7 kwietnia w WBP organizowano I Lubelskie Forum Bibliotekarzy.

Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie w czerwcu wprowadzono w Bibliotece nowy Regulamin Organizacyjny.

We wrześniu został uruchomiony na terenie Biblioteki bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.

W dniach 9 i 10 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się – zorganizowane przez Bibliotekę, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie – V Forum Młodych Bibliotekarzy.

WBP włączyła się w program VII Lubelskiego Festiwalu Nauki, stając się odtąd stałym i cenionym współorganizatorem lubelskiego przedsięwzięcia kulturalnego i edukacyjnego.

Biblioteka założyła konto na portalu społecznościowym Facebook.

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki rozpoczęli uczestnictwo w polsko-norweskim projekcie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Projekt, koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (która realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) zakładał wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym.

2011

28 IV 2011 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Lublin, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miastem Zamość (Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego) w sprawie powołania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

12 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się II Lubelskie Forum Bibliotekarzy zorganizowane przez Okręg SBP w Lublinie. Forum honorowym patronatem objęli: Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski i Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

WBP – w ramach projektu Autostrada Informacji Cyfrowej – rozpoczęła scalanie katalogu lokalnego Biblioteki z katalogiem NUKAT. W projekcie uczestniczyło 31 bibliotek naukowych z kraju.

WBP została uczestnikiem projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” (cyfrowa konsolidacja systemu informatycznego oraz zwiększanie dostępności do usług e-urzędu). Na budynku Biblioteki został zainstalowany hotspot Wrót Lubelszczyzny.

Dzięki dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego wykonano remont elewacji oficyny popijarskiej (kamienica Prażmowskich), stanowiącej część gmachu Biblioteki.

WBP rozpoczęła opracowywanie retrospektywnej bibliografii regionalnej. Bibliografia rejestruje dokumenty o tematyce dotyczące Lubelszczyzny, opublikowane w okresie od 1801 roku do lipca 1944 roku.

2012

WBP im. H. Łopacińskiego koordynuje działalność 61 Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie lubelskim w ramach projektu realizowanego od roku 2007 pod auspicjami Instytutu Książki.

WBP kontynuuje różnorodną działalność wydawniczą. Systematycznie są przygotowywane i publikowane m.in. katalogi dokumentów życia społecznego i ekslibrisów pozostających w zbiorach WBP, katalogi mikrofilmów i rękopisów Biblioteki, katalog czasopism lubelskich, zbierający informacje o czasopismach przechowywanych w piętnastu instytucjach naukowych Lubelszczyzny, liczne naukowe publikacje (historyczne, regionalne, literackie).

Biblioteka realizuje coroczne autorskie programy ogólnopolskich obchodów rocznicowych (2010 – Rok Fryderyka Chopina, 2011 – Rok Czesława Miłosza). Inauguracja tegorocznego projektu – Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w WBP – otwiera jednocześnie obchody 105. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.