6 XI 2008 Otwarcie wystawy W 90. rocznicę Odrodzenia Polski 1918-2008

9 XI 2006 Promocja książki dr Zdzisława Bielenia Zwycięzca spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)

11 XI 1935 Położenie kamienia węgielnego pod Dom Pracy Kulturalnej. Lubelski Związek Pracy Kulturalnej (przekształcony później w Instytut Lubelski), podjął decyzje o wzniesieniu budynku przy ul. Narutowicza 4 z przeznaczeniem na instytucje kulturalne, działające w Lublinie, między innymi z przeznaczeniem na Bibliotekę

14 XI 2002 Reaktywowano Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

14 XI 2016 Odbyło się pierwsze, z planowanego przez WBP cyklu, Spotkanie Miłośników Regionu, poświęcone prowadzeniu badań regionalnych. Na spotkanie zaproszono bibliotekarzy, członków stowarzyszeń regionalnych i niezrzeszonych regionalistów z terenu województwa lubelskiego

16-17 XI 2007 Zorganizowano I Lubelskie Targi Książki, w których uczestniczyło 26 wystawców z Lublina i regionu

17 XI 2016 Spotkanie Jak budować program wychowawczy szkoły na mocnej podstawie aksjologicznej połączone z promocją Encyklopedii aksjologii pedagogicznej. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Wydziału Nauk Społecznych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

19 XI 2015 Inauguracja cyklu wykładów 700 lat miasta Lublina – spotkania z historią, który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Prelekcję Przed powstaniem miasta Lublina – osadnictwo od VI do XIII w. wygłosił dr hab. Andrzej Rozwałka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Program cyklu przewidywał 14 wykładów i trwał do czerwca jubileuszowego 2017 r.

22 XI 2007 Otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 100-lecia istnienia Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego „…księgom pięknym wierni…”. Prezentowano fotograficzną historię Książnicy oraz najwartościowsze obiekty ze wszystkich rodzajów gromadzonych zbiorów: inkunabuły, stare druki, rękopisy, książki, czasopisma

25 XI 2011 Wernisaż wystawy fotografii z okazji 75-lecia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego

27 XI 2006 Otwarcie wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na Małą Formę Graficzną zorganizowanego z okazji 100. rocznicy śmierci Hieronima Łopacińskiego i 100. rocznicy utworzenia Biblioteki

29 XI 2007 W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się Jubileusz 100-lecia Bblioteki W czasie uroczystości Bibliotekę wyróżniono m.in.: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Medalem Wojewody Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz działalność naukową i wydawniczą; Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medalem „Unii Lubelskiej” przyznanym przez Prezydenta Miasta Lublin

30 XI 2014 Prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”. Współorganizatorami spotkania byli: Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Sekcja Młodzieżowa Towarzystwa Ukraińskiego

[listopad] 1955 Otwarcie wystawy Droga życia i twórczości Adama Mickiewicza. Było to związane z Rokiem Mickiewiczowskim oraz setną rocznicą śmierci wieszcza

[listopad] 1989 Powołano w WBP im. H. Łopacińskiego Kolegium Heraldyczne, w skład, którego wchodzili pracownicy Działu Informacji i Udostępniania oraz Pracowni Plastycznej pod kierownictwem zastępcy dyrektora ds. merytorycznych Waldemara Jaksona

[listopad] 2006 zakończono II etap rozbudowy WBP im. H. Łopacińskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 15 932 123 zł. W części podziemnej znalazły się magazyny książek, sala seminaryjna, czytelnia internetowa i pomieszczenia techniczne. W czterokondygnacyjnym nadziemiu ulokowano wypożyczalnię, czytelnię czasopism i Dział Zbiorów Specjalnych. Łącznie magazyny pomieszczą ok. 600 000 wol. Rozbudowa powiększyła powierzchnię użytkową Biblioteki o 2 201 m2