Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z najstarszych i największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych w Polsce. Zrzesza ponad 8 tys. członków reprezentujących wszystkie rodzaje bibliotek. Najwięcej, bo 70% pracuje w bibliotekach publicznych, zaś ok. 9% – w bibliotekach naukowych. Zasięgiem obejmuje cały kraj. W 16 okręgach działa 280 kół zgrupowanych w 55 oddziałach.

Okręg Lubelski SBP skupia w 5 Oddziałach – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa, Zamość – ponad 500 członków związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową ze wszystkich typów bibliotek. SBP jest partnerem instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, jako organizacja zawodowa jest przestrzenią do dyskusji nad stanem czytelnictwa w Polsce.

Historia powstania SBP sięga roku 1917, kiedy to w Warszawie powstał Związek Bibliotekarzy Polskich. Idea zrzeszania się bibliotekarzy rozprzestrzeniała się na całą Polskę, w kolejnych miastach powstawały koła ZBP. 18 lutego 1935 r. z inicjatywy kierowników większych bibliotek miasta Lublina, a szczególnie kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium O.S.L. powstało koło ZBP w Lublinie. Pierwszy zarząd Koła stanowili: Emilia Markiewicz-Białkowska (kierownik Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium O.S.L.) – przewodnicząca oraz Kazimiera Gawarecka (kierownik Biblioteki im. H. Łopacińskiego, Jan Gdański (kierownik Biblioteki Wojskowej), Feliks Araszkiewicz (wizytator szkół Kuratorium O.S.L.), Kazimiera Gajewska (nauczycielka). Zamysłem ówczesnych założycieli było zgromadzenie rozproszonych w mieście i w województwie bibliotekarzy, pogłębianie zamiłowania do pracy z książką i obrony interesów zawodowych. Koło działało do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie koło wznowiło swoją działalność w 1947 roku, ale już, jako Lubelskie Koło Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, przewodniczącym został prof. Andrzej Wojtkowski, a jego zastępcą prof. Leon Białkowski (dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego).

W 1951 roku odłączyli się archiwiści. W 1953 roku nastąpiła reorganizacja Związku, powstało samodzielne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oparte o nowy statut. Powołano Okręg Lubelski SBP. Zarząd Okręgu tworzyli przedstawiciele lubelskich bibliotek. Od roku 1955 sekretariat i ośrodek prac stowarzyszeniowych mieści się w Bibliotece im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4. W kolejnych latach Stowarzyszenie ulegało dalszym zmianom organizacyjnym. Niemniej jednak główne cele działalności pozostały te same, nadal skupiano się na pracy na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, integracji środowiska i kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza oraz na promocji czytelnictwa.

Od 2010 roku Okręg Lubelski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizuje konkurs Lubelski Bibliotekarz Roku, który jest wojewódzkim etapem ogólnopolskiego konkursu na najlepszego bibliotekarza w kraju, a tym samym promuje biblioteki i bibliotekarzy z Lubelszczyzny. Współorganizuje i promuje w województwie różnorodne przedsięwzięcia organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, jak np. Nagrodę im. Anny Platto, przyznawaną od 1995 roku bibliotekarzom bibliotek publicznych województwa lubelskiego; Lubelskie Forum Bibliotekarzy, literackie konkursy prasowo-czytelnicze, a także współfinansuje nagrody w tych konkursach; Lubelskie Targi Książki. Bardzo ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest integracja środowiska bibliotekarskiego, tak w wymiarze ludycznym jak i naukowym. Organizowane są wykłady, konferencje, prelekcje, spotkania, wyjazdy krajowe i zagraniczne, a także imprezy integracyjne.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stara się aktywnie lobbować na rzecz środowiska bibliotekarskiego wśród osób mających wpływ na stanowione prawo. Opiniuje akty normatywne dotyczące bibliotek, sytuacji zawodowej ich pracowników, a także inne dokumenty mające wpływ na ich działalność.