(7 października 2015 r.)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na warsztaty pt. ,,Bajkoterapia jako technika pomocna w niwelowaniu sytuacji trudnych, lęków i problemów emocjonalnych dzieci”.

W programie:

– poznanie nowoczesnych form pracy z dziećmi.

– terapeutyczne znaczenie książki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

– doskonalenie umiejętności doboru tekstów odpowiednich dla poszczególnych grup dzieci

– przykładowe scenariusze zajęć z bajkoterapii.

 

Celem warsztatów jest zapoznanie bibliotekarzy z nowatorskimi metodami pracy
z dziećmi, rozwijanie umiejętności wykorzystywania bajek i opowieści we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz kształtowanie jego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Warsztaty poprowadzi trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie.

Zajęcia odbędą się 7 października 2015 r., w godz. 9.30-14.30 w sali konferencyjnej WBP na poziomie ,,-1”.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 28 września 2015 r., pod numerem tel. (081) 528-74-20). Karty zgłoszeniowe oraz oświadczenia prosimy przesyłać na adres e-mail dzim.lublin@wp.pl).

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 53 zł za osobę (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące.

Wpłaty należy dokonać do 1października 2015r. na konto WBP w Banku Pekao S.A. O/Lublin nr 03 1240 5497 1111 0000 50112 3951.

 
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty( należy znaleźć zastępstwo)

                                Z A P R A S Z A M Y