Na łamach „Bibliotekarza Lubelskiego” zamieszczane są prace niepublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie. Autor zgłaszając tekst zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o oryginalności pracy oraz informacji, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Ponadto Autor powinien zadeklarować, że w przypadku zgłaszanego tekstu nie zachodzą zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”.

Oświadczenie

Wyjaśnienia dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”.

Instrukcja wydawnicza:

1. Tekst powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Word i przekazany w formie wydruku (1 egz.) oraz na płycie lub przesłany e-mailem.

2. Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia1,5.

3. Objętość artykułów i materiałów źródłowych nie powinna przekraczać 30 stron wydruku (za optymalny należy uznać tekst ok. 20 s.) przy założeniu 1800 znaków na stronę (30 wierszy, 60 znaków w wierszu).

4. Numerowanie stron na dole z wyrównaniem do środka, marginesy 2,5 cm.

5. Na pierwszej stronie tekstu: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, podwójny odstęp, tytuł czcionką tekstową pogrubioną, podwójny odstęp, właściwy tekst.

6. Tekst powinien być przygotowany przy włączonej funkcji automatycznego dzielenia wyrazów oraz automatycznej numeracji przypisów (przypisy dolne). Numer przypisu w tekście powinien być umieszczony przed kropką kończącą zdanie.

7. Przypisy:

a) poszczególne elementy opisu oddzielamy przecinkami;

b) tytuły książek, artykułów bądź publikowanych tekstów źródłowych podajemy kursywą;

c) tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie, rocznik cyframi arabskimi, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony. Opis kończymy kropką (np.: J. Wróblewska, Biblioteka czytelnika, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, nr 3, s. 12-16.);

d) w opisach artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych – po tytule przywoływanego tekstu umieszczamy przecinek, w: (bez nawiasów prostokątnych), tytuł opracowania zbiorowego w kursywie oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora (np. J. Plis, Biblioteki oświatowe w Lublinie (1906-1918), w: Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 523-531.);

e) biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym traktujemy jak artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (np. R. Bender, Łopaciński Hieronim Rafał, PSB, t. 18, Wrocław 1973,               s. 394-396);

f) stosujemy polskie skróty (np. wyd., oprac., red.). Przy ponownym cytowaniu tej samej pozycji korzystamy z polskiej wersji odsyłaczy (np. tamże, dz. cyt.).

8. W opisach bibliograficznych prac opublikowanych w alfabetach cyrylickich stosujemy transliterację według normy PN-ISO 9:2000.

9. Skróty, daty, liczebniki:

a) w tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty, np.  itd., m.in., etc.

b) Daty w tekście:

– miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1910 r.;

– przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 V 1549 r., ale 27 II/11 III 1896 r.;

– okresy od do: np. 1-10 V 1900 r.;

– w datach w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską z pominięciem skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826);

– gdy nie ma daty dziennej, wtedy miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.;

c) pisownia określeń „wiek”, „rok”:

– przed – rozwinięte, np. w wieku XVI, w roku 1928;

– po – skrócone, np. w XVI w., w 1928 r.;

d) w określeniach typu „w drugiej połowie”, „lata osiemdziesiąte” nie używa się cyfr.

e) liczebniki:

– zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 1234, 11 456, 234 567;

– zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld – 2 tys., 5 mln, 10 mld;

10. Do każdego tekstu należy dołączyć krótką notę o autorze z uwzględnieniem zainteresowań badawczych oraz miejsca zatrudnienia.

11. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny.

12. Redakcja zastrzega sobie recenzowanie, adiustowanie i skracanie materiałów.

13. Nadesłane materiały podlegają recenzji zewnętrznej.

14. Teksty należy składać lub przesyłać na adres:

Redakcja „Bibliotekarza Lubelskiego”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

 e-mail: redakcja@wbp.lublin.pl

tel.: 81 528 74 02

fax.: 81 52 87 406