1. Nadesłane artykuły są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez członków redakcji oraz redaktorów tematycznych. Po uzyskaniu akceptacji kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  2. W przypadku uznania pracy za nieodpowiednią do publikacji, otrzymane materiały są zwracane autorowi.
  3. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez redakcję.
  4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
  5. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady double-blind review process, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Artykuł otrzymuje numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej.
  6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
  7. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
  8. Autor otrzymuje recenzję swojego materiału do wiadomości.
  9. Lista recenzentów współpracujących umieszczona jest na stronie internetowej WBP w zakładce Nasze publikacje/Wydawnictwa ciągłe/Bibliotekarz Lubelski.
  10. Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, zamieszone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.