Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza dyrektorów i pracowników bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych na szkolenie „RODO w bibliotece”.

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać bezpośrednio w bibliotekach nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych.  Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych w Unii Europejskiej (RODO) oraz nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych będzie bezwzględnie obowiązywała biblioteki publiczne. Szkolenie będzie uwzględniać  specyfikę pracy bibliotek oraz przepisy sektorowe.

Program szkolenia:
1. Nowe przepisy Unii Europejskiej (RODO) – ogólna charakterystyka zmian.
2. Nowe polskie przepisy związane z RODO – co się zmienia z punktu widzenia biblioteki.
3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników instytucji zgodnie z RODO – prawa i obowiązki pracodawcy.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – legalne przetwarzanie.
5. Skąd powinno się czerpać informacje na temat tego, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe w codziennej pracy.
6. Co należy zrobić z obecnie istniejącymi procedurami wewnętrznymi ochrony danych osobowych oraz dokumentami (m.in. Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych).
7. Inspektor Ochrony Danych (IOD) zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w bibliotece oraz przeprowadzanie sprawdzeń z przestrzegania przepisów.
8. Rozszerzony obowiązek informacyjny zgodnie RODO.
9. Zmiany w zasadach rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych.
10. Kodeksy Postępowania (i ich certyfikowanie).
11. Pseudonimizacja, współadministratorzy i inne innowacje wynikające z RODO.
12. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa.
13. Zasady powierzania i udostępniania danych a RODO.
14. Kary, prawa do odszkodowania i inne konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Wojciechowski  – adiunkt na Wydziale Administracji     i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca, trener ochrony danych osobowych       i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (monografie, artykuły, rozdziały) w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauki o administracji i nauk               o zarządzaniu. Uczestnik projektów międzynarodowych, m.in. Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym oraz programu mobilności kadry naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie. Współorganizator                  i uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, przewodniczący sesji panelowych. Promotor i recenzent prac dyplomowych studentów na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w którym pełni funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa            w Cyberprzestrzeni. Jako przedsiębiorca specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. Przeprowadził kilkadziesiąt autorskich szkoleń i warsztatów dla instytucji publicznych i firm. Pisze teksty specjalistyczne, naukowe   i publicystyczne, które można przeczytać w branżowych portalach internetowych,                  w czasopismach i monografiach naukowych oraz na blogu Statuo.pl. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Doradza podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie WBP ul. Narutowicza 4 w Galerii (II piętro)
23 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00-15.00. Koszt udziału wynosi  100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1)      zgłoszenie udziału do 13 kwietnia 2018 r. pod numerem tel.: 81 528-74-21

2)      przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podpisanego oświadczenia na adres: dzim.lublin@wp.pl

 

 

3)      wpłata do 17 kwietnia 2018 r. na konto bankowe WBP

 

03 1240 5497 1111 0000 5012 3951 Bank Pekao S.A. O/Lublin tytułem: „RODO w bibliotece”

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty (należy znaleźć zastępstwo).