Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych

Projekt „Mobilny Bibliotekarz” (nr projektu 2019-1-PL01-KA 104-064582)

Cel działania: wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, nabycie nowych umiejętności, zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pracy.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt finansowany z programu Erasmus+. Projekt wpisuje się w Sektor Edukacja dorosłych w Akcję  Mobilność kadry edukacji dorosłych. Akcja umożliwia realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja ma podnieść jakość swoich usług edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne kadry, zwane mobilnościami. Planowane wyjazdy  wynikają z potrzeb, dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej.

W ramach projektu zaplanowano:

– Job Shadowing – poznanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Mobilność dwóch grup bibliotekarzy (10 osób) do Biblioteki im. Jiriho Mahena w Brnie (Czechy). Terminy wyjazdów: 26-30 sierpnia 2019 r., 30 września – 4 października 2019 r.

– wyjazd na kurs języka angielskiego do szkoły językowej w Valetcie na Malcie (4 osoby). Termin wyjazdu – kwiecień 2020 r.

Spodziewane rezultaty projektu

– zapoznanie się z nowymi metodami pracy z czytelnikiem

– podjęcie europejskich przedsięwzięć proczytelniczych

– uwrażliwienie na różnorodność językową i kulturową użytkowników biblioteki

– zwiększenie zaangażowania w projekty międzynarodowe, w tym we współpracę w zakresie działań promujących czytelnictwo, literaturę

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji projektów skierowanych do dorosłych uczestników

– zapoznanie się z nowymi formami realizacji spotkań z literatami

– zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami promocyjnymi biblioteki względem czytelników

Spodziewane wykorzystanie rezultatów

– przekazanie zdobytej wiedzy pracownikom WBP w ramach Inspiratornii – otwartych wykładów, organizowanych z inicjatywy Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

–  przekazanie bibliotekarzom bibliotek publicznych województwa lubelskiego poznanych sposobów realizacji działań czytelniczych i projektów dla seniorów na organizowanych przez WBP szkoleniach dla bibliotekarzy oraz na szkoleniach powiatowych w poległych powiatach (lubelski, łęczyński, włodawski)

– publikacja artykułów na temat doświadczeń zdobytych podczas job shadowing w czasopismach fachowych

– wymiana doświadczeń z innymi bibliotekami wojewódzkimi w kraju

– zrealizowanie wybranego pomysłu zaczerpniętego podczas pobytu.

Projekt jest realizowany w okresie od w okresie 1 czerwca 2019 – 31 maja 2020 r.

Koszt projektu wynosi 22794, 00 EUR